Ny model for afvanding gør nytænkning mulig i Horsens

Sikring mod skybrud bliver i stigende grad tænkt som rekreative helhedsløsninger, der inddrager mange parametre og fagområder. I processen er der brug for nye beregningsmodeller, der giver et nuanceret billede af afvandingen og understøtter nytænkningen. En sådan innovativ model har Samn Forsyning Aps i Horsens implementeret i samarbejde med Orbicon.

Den stigende risiko for skybrud og kraftig nedbør har gennem de seneste årtier sat sikring mod oversvømmelser højt på dagsordenen. Det pibler frem med nye ideer til, hvordan vi afleder vandet og indretter vores byer med rekreative tiltag, der også forskønner byen og giver merværdi for borgerne. Men de mange initiativer skaber også behov for nye redskaber, der kan rumme kompleksiteten og understøtte helhedsplanlægning på tværs af mange fagområder. Der er brug for beregningsmodeller, der både kan rumme den daglige vedligeholdelse af afløbssystemet og hjælpe med at kvalificere valget mellem de nye, spændende ideer og sikre tryg afledning af vandet. 

Samn forsyning udvikler beregningsmodel

En af pionererne er Samn Forsyning, der i samarbejde med Orbicon har udviklet og implementeret en ny beregningsmodel til afledning af nedbør og sikring mod oversvømmelser til Horsens by. Tine Falling Kokholm er projektansvarlig hos Samn Forsyning og særdeles tilfreds med resultatet: "Sammen med Orbicon er det lykkedes os at inkludere hele vandets vej - fra det falder som nedbør på overfladen, til det ender i Horsens Fjord - i den nye hydrodynamiske beregningsmodel. Dermed kan modellen meget bedre understøtte vores arbejde med at udvikle og nytænke vandafledningen i byen."

Afvanding

Traditionelle beregningsmodeller svigter

Om baggrunden for projektet fortæller Tine Falling Kokholm: "Vi kunne se, at de traditionelle beregningsmodeller for vandhåndtering stadig oftere kom til kort. Typisk bliver oversvømmelser og gener for borgerne sammen med de hydrodynamiske beregningsmodeller brugt til at kortlægge, prioritere og dimensionere fornyelsen af vandafledningen. Den store variation af nedbør, vi ser i dag, betyder dog, at den praksis ikke længere er tilstrækkelig. Derfor havde vi brug for at forny grundlaget for beregninger af vandets kredsløb i byerne, så vi kunne inddrage alle elementer i planlægningen - lige fra nedbøren falder, til den ledes ud af området." 

Ny model giver nuanceret billede

Samn Forsynings model adskiller sig især fra de traditionelle modeller på to områder - i forhold til at beregne vandets afstrømning fra terræn og afledningen til vandløb og grøfter. 
Morten Larsen er fagprojektleder hos Orbicon , der har udviklet modellen. Han fortæller: "Når vi vil beregne, hvor meget vand et område bidrager med til afløbssystemet, inddrager de traditionelle modeller kun de befæstede flader - det vil sige arealer med fx veje og fliser, hvor vandet løber af og ned i afløbene. Problemet opstår, når de ubefæstede arealer som fx marker og grønne områder får så store regnmængder, at de ikke kan optage al vandet og derfor sender det videre i afløbssystemet. Da disse vandmængder ikke indgår i beregningerne, risikerer vi at underestimere afstrømningen fra oplandene og derfor underdimensionere vores tiltag - med risiko for oversvømmelser og store skader til følge. Samn Forsynings model har overfladebeskrivelser af alle områder, og de er nu opdelt efter topografien. Bygninger, pladser og veje er selvstændige oplande og i modellen koblet til afløbssystemet. Grønne områder i byen er topografisk opdelt efter den landsdækkende højdemodel og koblet til afløbssystemet ud fra blandt andet strømningsveje og afstrømningshastighed. Dermed giver modellen et mere præcist billede af vandets faktiske afstrømning i oplandet, og det fordeles nu rigtigt i forhold til, hvor meget der afledes, fordamper og optages i jorden - uanset mængden af nedbør", siger han.

Medregner også vandløb

"Et andet nyt element i beregningen er vandløb og grøfter, som mange hydrodynamiske afløbsmodeller ikke omfatter. Det gør det svært at undersøge, hvordan afløbssystemet påvirker vandløbene og modsat, ligesom det er svært at afdække årsager til og følger af oversvømmelser fra vandløb. Ved at indarbejde grøfter og vandløb i Samn Forsynings nye afløbsmodel kan vi nu gøre rede for hele nedbørens vej fra det lander på terrænet til det ender i fjorden", uddyber Morten Larsen. "Det betyder blandt andet, at når Horsens er oversvømmet på grund af høj vandstand i fjorden og nedsat kapacitet i afløbssystemet, så kan det nu undersøges. 
"Det er udfordringer, som mange kystbyer står over for med den stigende vandstand i havene. Med modellen kan Samn Forsyning nu kortlægge udfordringerne og understøtte helhedsplanlægningen og valget af tiltag, der skal sikre Horsens mod truslen om oversvømmelse fra fjorden", siger han. 

Mere kvalificerede beslutninger

"Allerede nu danner modellen grundlag for de tanker om byfornyelse, som Horsens Kommune og Samn Forsyning sammen arbejder på i forbindelse med klimasikringsprojektet ' Life IP C2C CC projekt C14 Sikring af Horsens By imod oversvømmelse' og projektet ' Åen tilbage til byen'. Både vi og Orbicon håber, at de nye muligheder, den hydrauliske afløbsmodel giver, kan inspirere andre forsyninger i deres arbejde og måske bidrage til en debat om, hvordan vores fremtidige praksis for opbygning af afløbsmodeller skal være", slutter Tine Falling Kokholm. 

På tværs af fagområder

Samn Forsynings model er et ambitiøst bud på, hvordan byer bedre kan kvalificere valget af afvandings-og klimasikringstiltag på tværs af fagområder. Den giver medarbejdere og beslutningstagere bedre mulighed for på et faktuelt grundlag at:

  • vurdere og prioritere de nye ideer om vandets afledning og anvendelse
  • gennemføre rekreative tiltag, som forskønner byer og giver merværdi til borgerne
  • give borgerne en robust afledning af nedbør og sikre byer mod oversvømmelser. 


Ovenstående artikel er oprindeligt bragt i Teknik og Miljø.