Code of conduct

Code of conduct

Code of Conduct anvendes af alle ansatte i Orbicon. Principperne anvendes også ved etablering af underrådgivningsaftaler og andre leverandøraftaler.

Orbicons forretningsetiske principper omfatter blandt andet:

 • Miljøansvarlighed
 • Socialt ansvar
 • Sundhed og sikkerhed
 • Ansvar for kvalitet
 • Ansvar for professionel integritet
 • Ansvar for bekæmpelse af korruption/bestikkelse

Miljøansvarlighed

Beskyttelse af naturværdier og naturressourcer er et grundelement i Orbicons overordnede mission. Miljøhensynet er således centralt for virksomheden og afspejles i vores miljøpolitik:

 • Det er Orbicons politik, at projektering, planlægning og gennemførelse af opgaver skal ske miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med virksomhedens etiske værdigrundlag. Orbicon vil gennem dialog med kunderne søge at sikre kundens forventninger og krav af miljømæssig karakter.
 • At foretage miljøovervejelser ved indkøb af materialer og ydelser, samt at gøre en indsats for at mindske egen miljøbelastning

At driften af vores egen virksomhed tager udgangspunkt i ønsket om at:

 • Reducere det relative materialeforbrug og affaldsmængden
 • Minimere energiforbruget
 • Overholde gældende lovgivning både ved drift af egen virksomhed og som rådgiver for andre

Socialt ansvar, sundhed og sikkerhed

Vi stræber efter at være en socialt ansvarlig virksomhed. Dette sikres ved:

 • At der vedligeholdes en personalepolitik, som sætter mål for medarbejdernes faglige efteruddannelse og personlige træning
 • At der er et aktivt og forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde på arbejdspladsen
 • At der er etableret pensions- og sundhedsordning for virksomhedens ansatte, som sikrer at ansatte, også efter at tilknytningen til arbejdsmarkedet er ophørt, kan have en tryg tilværelse
 • At virksomheden gennemsyres af en ledelsesstil, som understøtter en tillidsfuld og udviklende atmosfære, hvor der er plads til individualitet.

Ansvar for kvalitet

Vi stræber efter, at vores kunder altid oplever at de får en ydelse af en høj kvalitet, en kvalitet som svarer til de forventninger de måtte have til os som viden virksomhed herunder

 • At alle projekter gennemgår en systematisk kvalitetssikring og granskning, herunder at der i virksomheden er en systematisk opfølgning på eventuelle registrerede afvigelser
 • At vi som virksomhed kun påtager os opgaver, som vi har den fornødne faglige og organisatoriske kompetence til at løse.
 • At der i virksomheden er etableret fora for opsamling af intern viden tilvækst og videndeling.

Ansvar for virksomhedens integritet

Virksomheden har en særlig historisk tradition og ansvar for at drive virksomhed med stor integritet, og vi værdsætter og respekterer de relevante guidelines opstillet af blandt andet FIDIC og OECD.

 • Virksomheden skal til enhver tid handle til fordel for kunderne, og på en måde der sikrer kunden optimal lønsomhed, uden at samfundets krav og samfundsmæssige interesser dermed bringes i fare
 • Virksomheden skal forsøge at undgå enhver interessekonflikt mellem den enkelte kunde og andre af virksomhedens kunder, samt informere kunden hvis der opstår en situation, hvor der kunne være en potentiel interessekonflikt
 • Virksomheden vil kun ansøge om at deltage i projekter eller offentlige udbud under konkurrenceforhold, der er forenelige med virksomhedens etik
 • Vi overholder menneskerettighederne og de politiske, kulturelle og religiøse skikke i de lande vi arbejder i.

Ansvar for at bekæmpe korruption/bestikkelse

 • Virksomheden deltager ikke i nogen form for direkte eller indirekte korruption/bestikkelse i henhold til Verdensbankens definition og retningslinjer for bekæmpelse af korruption og økonomisk kriminalitet. De samme krav stiller vi til vores partnere i forbindelse med gennemførelse af fællesprojekter
 • Vi yder ikke økonomiske bidrag til politiske partier, hverken nationalt eller internationalt
 • Vi har etableret et system som sikrer, at der ikke ydes betalinger til hemmelige fonde el. lign., og at der ved betalinger altid gøres klart hvad ydelsen omfatter og til hvem betalingen er foretaget
 • Vi giver og modtager firmagaver på et rimeligt niveau, men aldrig i forbindelse med afgivelse af tilbud eller kontrakter
 • Vi tilbyder kun rådgivningsydelser på aftalebetingelser som ikke skader vores uafhængighed, objektivitet og integritet, herunder må vi ikke modtage vederlag som kunne gøre virksomheden forudindtaget.