Miljøvurdering af Køge kystsikring

Et nyt kystsikringsprojekt i Køge skal sikre byen mod ødelæggelser i tilfælde af stormflod, men skal samtidig skabe rekreative områder til fordel for byens borgere og i videst muligt omfang tage hensyn til kystens naturværdier. Orbicon miljøvurderer flere af de alternative løsningsforslag.

Stormflodssikring af risikoområde

Køge blev i 2011 udpeget som risikoområde af Kystdirektoratet og Naturstyrelsen. Køge Kommune har siden arbejdet på at finde løsninger på problemet, og i marts 2018 besluttede kommunen sig for at arbejde videre med et omfattende kystsikringsprojekt. Målet med projektet er at beskytte hele Køge Kommune mod en stormflod på op til 2,8 m., der svarer til den stormflod der i 1872 ramte Køge og forårsagede store ødelæggelser. Ligeledes spiller stormfloden i 2017 en stor rolle for projektet, fordi den havde stor indflydelse på både byen og borgerne i Køge. Det nye projekt forventes at kunne beskytte omkring 16.000 boliger og forhindre ødelæggelser på op til 2 milliarder kroner i tilfælde af en stormflod.

Løsninger skal skabe rekreative områder

Stormflodsikringen skal implementeres på samtlige 11 km kyst i Køge Kommune. Projektet strækker sig fra grænsen til Solrød i nord til Stevns Kommune i syd. Projektet består af en række initiativer, der både skal stormflodssikre og skabe rekreative områder i byen. Der skal samtidig i videst muligt omfang tages hensyn til naturtyper og levesteder for arter hvor beskyttelsen etableres. I nord skabes et landdige, der samtidig også skal danne udgangspunktet for et rekreativt område med en cykelsti. Ved havnen skal bygninger og anlæg skærmes gennem betonmure og mobile vandtætte skot, mens Køge Å, der er særlig udsat i tilfælde af en stormflod, sikres med en højvandssluse med kraftige pumper. I syd bruges Strandvejens høje placering til at beskytte byen og de steder, hvor den ikke er 2,8 meter høj bygges der diger, der beskytter området. 

 

FNS verdensmål

 

Miljøvurdering af løsninger

I projektet arbejder Orbicon med at miljøvurdere de alternative løsningsforslag som Køge Kommune har fået udfærdiget. I miljøvurderingen arbejder Orbicon på, at der bliver skabt realistiske løsninger med det bedst mulige resultater for mennesker og natur i forbindelse med kystsikringen. Køges borgere spiller også en betydelig rolle i projektet og involveres i sommeren 2019 i udarbejdelsen af projektets detaljer. Projektet forventes at være færdigt i 2021.

Claus Goldberg

Senior projektleder
+45 40 94 73 67
Projekt
Kunde
Køge Kommune
Lokation
Køge
Størrelse
11 km
År
2018-2021
Kompetencer
Rolle
Rådgiver