Lys Skivevandkalv i Skærsø

Den fredede bille Lys Skivevandkalv findes i dag i Jylland kun i Skærsø, hvilket har fået Vejle, Vejen og Kolding kommune til at igangsætte et projekt for at sikre artens overlevelse.

Specifikke krav til levesteder 

I Jylland findes den fredede billeart lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) kun i Skærsø, der ligger på grænsen mellem Vejen, Kolding og Vejle kommune. Billen er fredet og ekstrem sjælden i Danmark. Derfor er de tre kommuner gået sammen for at finde en måde at sikre artens overlevelse på. Arten er især tilknyttet bredzonen i søer og større vandhuller, hvor den stiller specifikke krav til blandt andet vanddybde, sediment og vegetation. I projektet foretog Orbicons eksperter en uddybende undersøgelse af artens tilstedeværelse i Skærsø og billens krav til levesteder for at kunne beskytte arten og forbedre levestedsforholdene for den, samt evt. øge mængden af levesteder.

 

FNS verdensmål

Flaskefælder i skærsø

Undersøgelsen opstartede i foråret 2018, hvor der blev sat 35 flaskefælder i Skærsø. Desuden gennemførtes en kortlægning af lys skivevandkalv i umiddelbar nærhed af Skærsø i efteråret 2018, hvor der blev placeret fælder ved elleve nærtliggende lokaliteter. Forårsundersøgelsen viste, at der er en god bestand af lys skivevandkalv ved Skærsø, og arten er udbredt over næsten hele søen. Aktiviteten af arten er koncentreret omkring en grøft i den nordøstlige ende, hvor der er undervandsvegetation i vandsøjlen og lidt dyndet bund. Ved udløbet af grøften til Skærsø er der en spredt vegetation af næbstar på relativt lavt vand og soleksponeret bund. Denne vegetation findes spredt ud over hele søen, og arten er stærkt tilknyttet disse fladvande med udbredt undervandsvegetation.

Keld Mortensen

Chefrådgiver og Markedschef
+45 51 62 69 12

Grøfter er det ideelle levested i dele af livscyklus

Som afslutning på den undersøgelse, der blev gennemført i 2018, foreslår Orbicon at kommunerne arbejder videre med en række nøje udvalgte tiltag i 2019, der skal sikre en stabil eller voksende bestand af lys skivevandkalv. Undersøgelsen i 2018 viste at især en bestemt grøft i det nordøstlige af søen har stor betydning for lys skivevandkalv. Der er meget man ikke ved om lys skivevandkalvs livscyklus, men baseret på de undersøgelser, der er gennemført de senere år, så er det muligt at grøften fungerer som forpupnings- eller overvintringslokalitet. En af de muligheder der arbejdes videre med, er at ændre på øvrige eksisterende grøfter ved Skærsø, så de bliver mere lig den nordøstlige grøft. Dermed skabes der mere habitat for arten og bestanden bliver mindre sårbar for uforudsete hændelser.

Lys skivevandkalv er angivet på EF-habitatdirektivets bilag II og bilag IV.

Lys skivevandkalv er truet på verdensplan og er uddød i Storbritannien, hvilket bl.a. har resulteret i at arten er optaget på den engelske hjemmeside https://www.arkive.org/water-beetle/graphoderus-bilineatus/photos.htm, som forsøger at bibringe kendskab til internationalt sjældne arter ved bl.a. at samle dokumentation og billeder af disse arter. Lys skivevandkalv er desuden angivet til sårbar (VU) på IUCN’s rødliste og på Bern-konventionens bilag 2. 

Projekt
Kunde
Vejen, Kolding og Vejle Kommune
Lokation
Vejen - Kolding - Vejle
År
2018
Størrelse
16 hektar
Partnere
Naturmedarbejdere fra de tre kommuner
Kompetencer
Rolle
Rådgiver