Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsaxe Park

Som en del af spildevandsplanlægningen i Gladsaxe Kommune har der været behov for at reducere tilførslen af regnvand til kommunens kloaksystem så meget som muligt. Derfor har kommunen og forsyningsselskabet Novafos (tidligere Nordvand) sat fokus på håndteringen af store vandmængder fra kraftige regnskyl.

Omfattende opgave med mange faser

Siden 00’erne har lokale oversvømmelser i Gladsaxe Kommune været et stort problem som følge af kraftige regnmængder – specielt i hele lokalområdet ved Høje Gladsaxe, Grønnemose og Søborg. Projektet i Gladsaxe Kommune har været et omfattende projekt med mange faser og etaper og samtidig været et projekt, der har inddraget mange forskellige interessenter.

Første fase

I projektets første fase har Orbicon været med til at forbinde tre søer med åbne vandløb omkring Høje Gladsaxe Park og oplandene til parken. Formålet var at skabe og udvide et rekreativt regnvandsbassin, hvilket har givet større mulighed for at opsamle og forsinke regnvandet i området omkring Høje Gladsaxe.

Anden fase

I projektets anden fase har Orbicon været med til at bygge et ventilbygværket ved Skolesvinget i Høje Gladsaxe, der er forbundet med bassinet ved Høje Gladsaxe Park og det omkringliggende opland. Dette har givet mulighed for at styre vandstrømmene fra oplandet alt efter sæsonen.

Om sommeren bliver vandet ledt videre til bassinet i Høje Gladsaxe Park, mens det om vinteren bliver ledt til et kloaksystem uafhængigt af parken. Omkoblingen af regnvandet om vinteren skal sikre, at der ikke ledes vand til søer og vandløb i parken, som er forurenet med salt fra glatførebekæmpelse.

Tredje fase

I projektets tredje fase har Orbicon været med til at udarbejde endnu et bassin, Bassin 1, og en pumpestation. Bassinet er bygget som spunset bassin med et 4000m3 stort rensevolumen og 4000m3 stuvningsvolumen. Om sommeren bliver vandet ledt videre til Høje Gladsaxe Park via pumpestationen.

Fjerde fase

I projektets fjerde fase har Orbicon været med til at projektere og udføre hovedkloaksystemet ved Grønnemose Skole.

Stor betydning for lokalområdet

Den lokale afledning af regnvandet har haft en stor betydning for beboerne i Gladsaxe Kommune. Regnvandsbassinerne er nemlig med til at mindske risikoen for lokale oversvømmelser i tilfælde af, der falder store mængder nedbør. Samtidig har Orbicon været med til at klimasikre et område, der bidrager til en velfungerende natur i området, der netop er levested for truede planter og dyr.

Et bredt samarbejde med mange kompetencer

Projektets mange faser og interessenter har betydet, at Orbicon har indgået i et bredt samarbejde på tværs af projektet. Som totalrådgiver har Orbicon haft en betydelig rådgivende rolle, hvor der har været mange kompetencer i spil, såsom:

  • Projekteringsledelse; udbud, byggeledelse, tilsyn, projektering og koordinering med entreprenører og eksterne leverandører
  • Projektledelse; ressource-, tids- og økonomistyring
  • Udarbejdelse af plejeplan for parken; vedligeholdelse og myndighedskrav som en del af plejeplanen (i første fase)
  • Aflastning af artesisk grundvand med dræn under Bassin 1 (i tredje fase)
  • Udarbejdelse af driftsplan for Bassin 1 og pumpestation (i tredje fase)

Jesper Madsen

Spildevandsingeniør
+45 21 26 97 43
Projekt
Bygherre
Nordvand
Beliggenhed
Gladsaxe Kommune
Byggeår
2013-2019
Samarbejdspartnere
Landskabsarkitekt
GHB Landskabsarkitekter
Geotekniker
GEO
Entreprenører
Møns Entreprenørfirma, Gundsø Entreprenør Forretning, Aarsleff og Munck Forsyningsledninger
Kompetencer
Rolle
Totalrådgiver

Vil du vide mere?

Jesper Madsen

Spildevandsingeniør
+45 21 26 97 43

Camilla Merkel

Projektchef og markedsansvarlig
+45 23 61 97 27

Janus Hvidsten

Projektmedarbejder
+45 21 63 74 42