GRØDESKÆRING I SMÅ DANSKE VANDLØB

Grødeskæring har været brugt gennem århundreder, men i et nyt forskningsprojekt skabes der for første gang databaseret evidens for effekterne af grødeskæring.

Nye muligheder for grødeskæring

Vegetationen - eller grøden som den også hedder - i og langs vandløb kan nedsætte vandløbenes evne til at til at bortlede vand og dermed få vandstanden i vandløbene til at stige. Grødeskæring har derfor gennem århundrede været et af de mest anvendte redskaber til at forbedre vandløbenes evne til at lede det overskydende vand væk og sænke vandstanden. 

Grødeskæring kan dog også påvirke vandløbets værdi som levested for både plante- og dyreliv i negativ retning, og grødeskæring kan derfor være i konflikt med vandløbenes økologiske målsætning. Selvom der i Danmark hvert år gennemføres grødeskæring for millioner af kroner, mangler der konkret evidensbaseret viden om, hvordan grødeskæringsmetoder påvirker både vandløbenes vandføringsevne og økologiske tilstand. Både myndigheder og landbruget har derfor efterspurgt en databaseret viden om grødeskæringsmetoders virkning på både evnen til at lede vand bort og miljøtilstanden i små vandløb. 

Orbicon | WSP har netop været med til at skyde sådant et forskningsprojekt i gang, hvor forskere fra Aarhus Universitet vil finde den bedste måde, at lede vand i små vandløb væk fra markerne og samtidig sikre et godt vandmiljø. Projektet er banebrydende, fordi en sådan databaseret viden om grødeskæringens virkning på bortledningsevnen af vand og sænkningen af vandstanden ikke før har været tilgængelig. 

 

4-årigt forskningsprojekt med banebrydende resultater

Assens Kommune er initiativtager til projektet og har i samarbejde med Orbicon, Aarhus Universitet og HedeDanmark iværksat et fire års forskningsprojekt, der indebærer forsøg med grødeskæring i små vandløb i Assens Kommune.

Vandløb og landsbrugsarealer i Assens Kommune bliver fra 2019-2022 fulgt tæt i danmarkshistoriens mest omfattende forsøg med grødeskæring. Forsøgene omfatter bl.a. forskellige metoder og tidspunkter for grødeskæring. Der er ligeledes foretaget indsamling af prøver på smådyr og der indsamlet data om det fysiske forhold. I sensommeren el-fiskes alle strækninger for at indsamle data om fiskebestandene. Målet er at undersøge, hvordan vandet bedst bliver ledt væk fra omgivende landbrugsarealer på en måde, så også vandløbets samlede miljøtilstand kan forbedres.

Forskningsprojektet med forsøg med grødeskæring i Assens Kommune er unikt, fordi forsøg af det omfang og projekter af den varighed ikke tidligere er gennemført. Med projektet får vi databaseret evidens i forhold til grødeskærings effekter. På nuværende tidspunkt findes der ingen systematisk dokumentation af, hvordan forskellige metoder og tidspunkter for grødeskæring påvirker vandføringsevnen og den økologiske tilstand i små vandløb, hverken på kort eller på langt sigt.

 

Tæt samarbejde mellem rådgiver, kommune og interessenter

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug sammen med HedeDanmark, Havørred Fyn og Assens Kommune. De små vandløb udgør cirka 75 procent af alle danske vandløb, og grødeskæring i disse spiller en meget vigtig rolle for både afvanding af landbrugsarealer og for vandløbenes økologiske tilstand.
Assens Kommune har i tæt dialog med Orbicon, lodsejere, landmænd og lokale landboforeninger fundet 65 egnede strækninger, hvor projektet gennemføres. Der er opsat vandstandsloggere på alle strækninger. Online vandstandsdata kan ses her

Christian Petersen

Gruppeleder
+45 28 65 25 45