Baltic Blue Growth

Muslingeproduktion skal stoppe algeopblomstringer, iltsvind og fiskedød.

Vi sætter muslinger til at rense vandet

Østersøen er belastet med for mange næringsstoffer. Det kan give algeopblomstringer, iltsvind og fiskedød. Derfor er Orbicon i gang med at undersøge, hvordan muslingeproduktion kan fjerne nogle af disse næringsstoffer. Muslinger har evnen til at forbedre vandkvaliteten, filtrere vandet og gøre det sigtbart ved at optage partikler som fx mikroalger, der lever af næringsstoffer.

Ved Musholm på Vestsjælland er Orbicon i gang med at undersøge potentialet for muslingeproduktion ved test af forskellige produktionssystemer. Således bliver der for området dokumenteret, hvorledes man på den mest omkostningseffektive måde kan få de naturligt forekommende muslingelarver til at slå sig ned på nettene og senere blive til en betydelig biomasse af voksne muslinger.

 

FNS verdensmål

 

EU-projekt

Projektet er en del af det EU-finansierede Interreg-projekt Baltic Blue Growth, som undersøger seks muslingeopdræt i Østersøen for at samle erfaringer. Af de to svenske, den tyske, lettiske og estiske muslingefarm er det danske opdræt det eneste, der kombinerer muslingeopdræt med havbrug. Ved Musholm er muslingefarmen anlagt som et såkaldt kompensationsopdræt i forbindelse med et havbrug. Muslingefarmen opsamler næringsstoffer igennem mikroalger for at kompensere for næringsstofudledning fra opdræt af regnbueørreder.
 

Maren Moltke Lyngsgaard

Havbiolog
+45 23 36 08 22

"I Danmark er muslingernes vækstforhold normalt gode sammenlignet med resten af Østersøen, hvilket skyldes, at saltholdigheden er højere her end længere oppe i den Botniske Bugt."

- Maren Moltke Lyngsgaard, Biolog i Orbicon

Lokalt produceret foder

Hovedformålet med projektet er at samle erfaringer med muslingeproduktion i stor skala og på den måde hjælpe nye produktioner i gang, der kan være med til at rense vandet i Østersøen. Muslingeproduktionen giver allerede en betydelig biomasse efter en enkelt vækstsæson (fra maj til december) med relativt små kødfulde muslinger med højt indhold af kvælstof og fosfor. Her har de potentiale som foder både til dyr og fisk og kan substituere importeret foder af fisk eller soya. Marine proteiner er flaskehalsen inden for vækst i akvakultursektoren.

Orbicons rolle i projektet er at følge udviklingen i muslingernes vækst og hele tiden optimere muslingeproduktionen. Der er mange udfordringer, men også udstyr og processer, der kan forbedres inden for muslingeopdræt. Udstyret som muslingerne vokser på, kan være lavet af forskellige materialer med forskellige maskestørrelse og flyderør. Og der kan være produktionsudfordringer i forhold til overisning om vinteren og tab af biomasse, fordi muslingerne bliver spist af edderfugle. Ved at dreje på de forskellige parametre, kan vi forbedre udbyttet i området.

Læs mere om Baltic Blue Growth og Musholm.

 

Orbicon arbejder med en del andre projekter inden for Blå Biomasse. Blandt andet muslingeproduktion i Limfjorden, havhaver i fx Ebeltoft, og vi er i gang med at etablere 100 tons muslinger i Aarhus Havn for at rense vandet og få en bedre badevandskvalitet.