Vejbelysningen bliver endnu mere digital

Vejbelysningen bliver endnu mere digital

01 november 2017

De senere år er vejbelysningen blevet digitaliseret både i form af digitale lyskilder og smarte styringssystemer. Dog er der stadig et stykke vej før det daglige arbejde med drift og vedligeholdelse (D&V) også bliver gennemført digitalt, bl.a. igennem anvendelse af GIS baserede systemer, som kan øge D&V effektiviteten hos entreprenøren og imødekomme fremtidig regulering om ledningsregistrering. 

Effektiv drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse af vejbelysning varetages typisk af forsyningsselskaber eller kommercielt orienterede entreprenører. Disse har en naturlig interesse i at opfylde det aftalte serviceniveau overfor ejeren af vejbelysningsanlægget, typisk en kommune, vejdirektoratet eller en privat grundejer. 

Konkurrencen om drift og vedligeholdelseskontrakter er de seneste 5-6 år intensiveret og det kræver derfor en effektiv og struktureret indsats for drift og vedligeholdelsesentreprenøren at skabe en sund forretning. 

Ved anvendelse af GIS baserede IT løsninger til at varetage drift og vedligeholdelse af sin entrepriseforretning er det muligt bl.a. at:

  • Styre de løbende driftsopgaver digitalt og eksempelvis anvende tablet og mobiltelefoner som dagligt arbejdsredskab.
  • Sikre løbende dokumentation af udført arbejde og dermed kunne optimere fremtidig udførelse igennem statistisk bearbejdning.
  • Give administrative medarbejdere fuldt overblik over udførende mandskab og deres opgaver.
  • Optimere arbejdsprocessen med indtegning og attribut opdatering på vejbelysningsanlæg ved allerede i marken at kunne indrapportere direkte i systemet.
  • Konsekvent benytte sig af geokodning og GIS som standard. Dette sikrer, at medarbejderne ankommer til præcis det rette sted.

Administrative medarbejdere på kontoret er løbende opdateret om opgavernes forløb, og de planlagte og fremtidige opgaver kan løbende tilpasses status i marken. Der kan således tages højde for nye opgaver eller ændringer i løbet af dagen, så kapacitetsudnyttelsen er optimal.

Billede - eksempel på attributoversigt i GIS system


Analysér og optimér ressourceforbruget

Arbejdsprocesser og historisk performance kan ved GIS analyser løbende vurderes med henblik på evt. revision af best practice eller dokumentation overfor kunde. Data kan fra et GIS system typisk eksporteres til Excel og fremvises i grafer og tabeller, som giver et visuelt billede af opgaver, ressourcer og forbrug.

Planlægning – Bl.a. serviceeftersyn og større projekter kan planlægges med anlæggets attributter og geografiske placering som udgangspunkt.

Optimering af indkøb og udførelse. Der kan nemt trækkes fulde lister over bestykning og krav til kommende eftersyn og punktudskiftninger. 

Samkørsel med andre områder – for drift og vedligeholdelses entreprenører der løser opgaver hos flere forskellige kommuner og private ejere af belysningsanlæg, giver en fuld digitalisering mulighed for at samkøre udførelse af opgaver, således at der på trods af forskellige serviceaftaler kan anvendes samme mandskab m.m.

En af Danmarks førende vejbelysningsentreprenører, AURA Installation, har igennem flere års erfaring med GIS systemer effektiviseret drift og vedligeholdelse af vejbelysningen i bl.a. Silkeborg kommune. Entreprisechef i AURA Installation, Claus Jørgensen udtaler at digitalisering af anlæg har betydet, at de kan nedbringe deres tidsforbrug, og forøge deres overblik i driften af vejbelysningsanlægget og udføre opgaver med fuld dokumentation.

Overblik og indsigt i belysningsanlægget

I det omfang en ejer af vejbelysningsanlæg vælger at lade sit anlæg indtegne i et GIS system med tilhørende tilknytning af data om anlægget, eksempelvis armaturtype, bestykning, mastehøjde, farve osv. opnås et solidt overblik. Eksempelvis vil en kommune få fuld indsigt i hvilke anlæg der ejes, og kan begynde at estimere på afskrivningsprofil og de forskellige områders udnyttelse og potentiale ved renoveret anlæg.

Aftaleoverholdelse og servicemål, KPI’er, med driftsentreprenøren laders sig igennem et fælles GIS system med kommunen nemt overskueliggøre. Det bliver både muligt for kommunen at følge den løbende performance, men også at trække statistik på fejl og hærværk m.m. som giver indsigt i udsatte områder, komponentperformance m.m.

Specielt de offentlige anlægsejere vil desuden have en yderligere langsigtet gevinst ved indtegning og dokumentation i et GIS system. Data gemmes typisk i platformsspecifikke filer, som kan importeres i markedets mest anvendte løsninger. Ved konkurrenceudsættelse af D&V opgaven og overgang til en ny entreprenør har kommunen derfor fuld datasæt og den nye entreprenør reel indsigt i opgavens omfang.

LER og digitalisering af ledningsnettet

Som ejer af vejbelysningsanlæg skal du indberette dine anlæg til LER. Alle, som skal udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i Danmark, skal forespørge i LER, inden gravearbejdet sættes i gang. 

Der foretages omkring 136.000 graveforespørgsler i LER om året. Der ca. er 26.000 graveskader årligt i Danmark på ca. 750.000 km fordelt på kobber-, coax-, fiber-, el-, vand-, antenne-, kloak-, fjernvarme- og naturgasnet. Den samlede direkte udgift til graveskader er 226 mio. kr. Indirekte omkostninger er i milliardstørrelsen* 

Det vurderes, at en del graveskader sker i dag, fordi det kan være svært at have overblik over de forskellige ledningstyper, når de leveres fra forskellige ledningsejere i forskellige formater. Det kan være vanskeligt for graveaktøren at overskue ledningskort i områder hvor der både ligger vand, el, kloak, telefon, fibernet, antennekabel, gas og styreledninger til et lyskryds. Det ville være nemmere, og dermed sikrere, hvis man via sin computer/tablet/smartphone kunne trække ledningsoplysningerne i én samlet pakke, og hvis man kunne slå de forskellige ledningsarter til og fra i det omfang, det er relevant. Det ville også være interessant, hvis man eventuelt kunne zoome ind på et konkret geografisk punkt af interesse, eller hvis der opstod særlige tvivlsspørgsmål om fx ledningers placering.

Nogle graveskader opstår i dag, fordi de nødvendige oplysninger om ledningsføringerne kommer for sent frem. Det gør sig især gældende ved akutte graveopgaver, hvor det ofte er nødvendigt at udbedre skaden med kort varsel. Derfor er det et væsentligt perspektiv at ledningsoplysningerne kan udleveres hurtigere. 

Borgerinvolvering

Foruden myndighed og entreprenør kan en 3. interessent have direkte glæde af et fælles GIS system. Med en samlet GIS løsning gives borgere en selvbetjeningsfunktion via internettet. Borgere kan direkte fejlmelde vejbelysningen direkte i systemet og igennem en visitationsproces typisk hos entreprenøren sættes opgaven i udførelse i den tilhørende opgavestyring. 

Billede – eksempel på en GIS løsning anvendt på mobil platform

Borgeren observerer en skade, aktiverer appen, tager et billede, vælger position, skriver evt. en besked og kontaktoplysninger og oplysninger fremsendes automatisk til både kommune og entreprenør.

Afslutning

GIS systemer anvendes i dag hos alle forsyningsselskaber og udvalgte entreprenører. Grundlaget for at tage vejbelysningen det sidste skridt mod en fuld digitalisering og integreret drift med GIS systemer som grundstammen er derfor nærliggende.

Med et øget fokus på digital udlevering af korrekte ledningsoplysninger står vejbelysningen branchen overfor et regulatorisk pres, som kan påvirke første skridt, nemlig indtegning af anlægget. Optimal anvendelse af anlægsdata og effektivisering af udførelse står dernæst, og må forventes at kunne bidrage med stor værdi for alle involverede parter.

 

Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ”Foranalyse for etableringen af en digital platform for udveksling af ledningsoplysninger gennem en videreudvikling af LER”, dato 23. marts 2016.

 

Om forfatteren

Jan Ludvigsen er Market Development Manager hos Orbicon Informatik, og har arbejdet i den danske og internationale softwarebranche i mere end 20 år. Jan har bl.a. specialiseret sig i drift og vedligeholdelsessystemer til anvendelse i byrum, grønne områder og trafikudstyr. 

Kontakt Jan på jalu@orbicon.dk eller +45 20 45 05 29.

Fakta om GIS

GIS (Geographical Information System) er et system, hvormed man kan lagre, manipulere og hente data om geografisk information. GIS er et IT-værktøj, der som analyse- og visualiseringsredskab kan give overblik over data med en geografisk relation: Når data kobles til digitale kort, bliver det muligt at afdække geografiske sammenhænge i data. Hidtil ukendte mønstre kan dermed fremtræde klarere og fremme kommunikationen, fordi alle kan forstå, hvad de ser på et kort.

Attributter som typisk registreres i en GIS løsning: armaturtype, bestykning, maste, mastehøjde, farve, serviceintervaller etc.

Fakta om LER

LER er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere og deres interesseområder. Ledningsejere skal registrere de arealer, hvor de har ledninger i jorden. 

Graveaktører skal inden et gravearbejde går i gang, søge ledningsoplysninger gennem LER. I LER kaldes dette en graveforespørgsel. Når graveforespørgslen er oprettet, får graveaktøren en kvittering, og en liste over ledningsejere inden for graveområdet.

Videreudviklingen af Ledningsejerregistret er allerede godt på vej. Det ønskes at modernisere, automatisere og højne digitaliseringsniveauet for udleveringen af ledningsoplysninger og en ny lovgivning forventes at træde i kraft i nærmeste fremtid.

Del denne side