Rekreativt regnvandsbassin

Rekreativt regnvandsbassin

15 december 2017

I Værebroparken i Gladsaxe lå et indhegnet og tilgroet regnvandsbassin, som i dag er blevet omdrejningspunktet for en grøn park til stor glæde for naboerne.

I takt med øget nedbør har kommuner og forsyninger behov for at have områder, hvor vandet stuves op, så det ikke havner i kældre og andre uhensigtsmæssige steder. I Værebroparken i Bagsværd, lidt nord for København, lå et regnvandsbassin bag et hegn i et tilgroet krat, og der var behov for at udvide bassinet. Dette ville efterlade forsyningsselskabet Novafos med en hel del overskydende jord, og derfra opstod ideen til at udvikle området – ikke mindst til gavn for naboerne og naturen.

Orbicon har sammen med Thomas Aabling Vandmiljø været ansvarlig for en beboerinddragelsesproces og derefter skabe et landskab med udgangspunkt i naboernes ønsker og ved at gøre brug af den overskydende jord fra bassinet. Derudover har de skitseret rammerne for en fremtidig udvikling af aktiviteter i området.

Karin Kragsig Peschardt fra Orbicon har været projektleder på opgaven og fortæller her, hvad der er kommet ud af de 3.100 m3 jord:

”Vand har en enorm værdi, men bassinet var ikke synligt længere, og dermed udgjorde det også en sikkerhedsrisiko, hvis man først kom over hegnet. Derfor var det en god ide at åbne op, så bassinet rent faktisk fik en multifunktion og kunne skabe glæde for områdets beboere. Jorden kunne vi anvende til et kuperet terræn, og på den måde kan man skabe forskellige rumtypologier, som lægger op til flere aktiviteter. Rent økonomisk og bæredygtigt giver det derudover god mening at anvende jorden lokalt fremfor at skulle transportere det væk."

Er det bynatur?

”Dette projekt er på mange måder ret konstrueret, men det skaber til gengæld grobund for spontane aktiviteter, og beboerne i boligforeningen har fået et flottere udsyn. Det tilgroede bassin havde nogle biodiversitetsværdier, som vi har måttet gå på kompromis med, men til gengæld er der kommet nye træer til, og nye habitater vil med tiden etablere sig. På de åbne flader er der etableret en engblanding, og der er mange blomster, som giver en stor årstidsvariation og tiltrækker små dyr og insekter. Brinkerne ved bassinet er anlagt, så det både tilgodeser sikkerheden men også padder og andre smådyr, og området nærmest bassinet vil løbende blive skiftevis oversvømmet og tørre ud, og det skaber nogle særlige dynamikker. Derudover har den nærliggende skole fået adgang til et læringsmiljø, og jeg tror på, at naboerne generelt får et mere nært forhold til dette grønne område. Det er i min optik god bynatur, når det kan rumme alt fra paddehuller til natur, der skaber rammer for ophold og aktiv bevægelse.”

Har  folk  taget  området  til  sig?

”Det oplever vi. Kommunen er særdeles tilfreds med området, og naboerne er glade for udsynet til vandet. For at skabe cirkulation i vandet, er der etableret en teknisk væg, som samtidig fungerer som balanceelement, da den er forsynet med trin. På den måde inviterer man til at bruge vandet, også fordi vand i sig selv har en dragende effekt. Der er selvfølgelig sikkerhedshensyn, men det er nemt at komme op af vandet, hvis man skulle skvatte i, og området er åbent, så det er nemt at holde øje. Jeg mener, at området har fået rigtig mange nye kvaliteter, og det bakkede terræn giver mulighed for, at man kan benytte det på flere måder. Derudover er der potentiale for at udvikle nye aktiviteter fremover, så området kan forandre sig over tid. Både til glæde for natur og mennesker.”

 

Karin Kragsig Peschardt, Orbicon

Del denne side