Harrestrup å er et kringlet forløb

Harrestrup å er et kringlet forløb

20 maj 2019


Borgerne langs Harrestrup Å lever i stadig stigende risiko for at blive oversvømmet med regnvand og ildelugtende spildevand under voldsomme skybrud, men det skal et af landets største klimatilpasningsprojekter nu lave om på. Harrestrup Å løber gennem ti storkøbenhavnske kommuner. Den har sit udspring ved Harrestrup nær Herstedøster og sit udløb ved Kalvebod Strand.  De ti kommuner har besluttet at samarbejde om at tilpasse åen, så den kan medvirke til at forhindre oversvømmelser og samtidigt give kommunerne mulighed for at give åen flere slyngninger, forbedre vandkvaliteten samt skabe rekreative områder langs den. En proces, der ikke altid har været snorlige, men snarere har haft et noget kringlet forløb.

Det primære mål med Harrestrup Å-projektet er at indrette åen og ådalen, så vandløbet og arealerne omkring kan benyttes til at forsinke vandet i forbindelse med voldsomme regnhændelser. Nedstrøms skal vandet modsat hjælpes hurtigere ud af åen. I alt er der intet mindre end 40 delprojekter langs åen, der skal udføres af kommunerne.

”I Københavns Kommune er der eksempelvis fokus på naturgenopretning, fordi store dele af åen er flisebelagt. Faktisk skal man ret tæt på åen for at se den. Mange ved ikke, at den er der. I Vigerslev arbejder man derfor på at give bedre adgang til åen og gøre den mere synlig,” fortæller projektleder i Orbicon Anne Steensen Blicher. Henover de næste 20 år skal der gennemføres anlægsprojekter for 1,1 mia. kr. Projektleder i Orbicon, Anne Steensen Blicher, beskriver Harrestrup Å-projektet som noget særligt. 

”Det er noget helt særligt, at ti kommuner nu går sammen i et projekt af den her type. Hver kommune har et stort bagland, og i samarbejdet har vi hele tiden været meget opmærksomme på, at ingen føler, at de bliver løbet henover. Det er afgørende, at de forskellige parter respekterer hinandens interesser og forskelligheder,” siger hun og tilføjer: ”Denne beslutning har taget tid at modne og har krævet små og store afklaringer, så alle var med. Vi har derfor inddraget hele vores palet af stærke fagpersoner for at løse opgaven: Hydrologer, hydraulikere, landskabsarkitekter, procesfacilitatorer, økonomer, biologer, naturgeografer og anlægsingeniører. Orbicon kan servicere store skybrudsprojekter med de nødvendige fagligheder, og det har gjort, at vi har kunnet levere, det der var behov for.”

Else Marie Jakobsen er projektleder i projektsekretariatet hos HOFOR A/S. Hun forklarer, at kommunerne i årevis har arbejdet på at lave en samlet plan for Harrestrup Å, hvilket nu er lykkedes. 

”Jeg tror egentlig, at meget af succesen skyldes, at vi ret hurtigt fandt ud af at arbejde på et grundlag, der bygger på tre værdier: Enighed, tillid og åbenhed. Vi skal være enige om alt, så ingen kan tromle andre. Alt er sket i enighed. Det kan være en lidt sej proces, men det har været det, der skulle til, for at alle har fået den tillid til projektet, der er nødvendig for samarbejdet.”Når ti kommuner hver især hele tiden skal kunne se sig selv i et fælles projekt, så stiller det store krav. Her har Orbicon været med til at gøre en forskel, mener Else Marie Jakobsen fra HOFOR A/S.

”Når man træder nye stier er det vigtigt at have en rådgiver, som man kan spille bold med, og som kan være med til at udforme og skærpe argumenterne. Her har Orbicon været fantastiske.” ”Orbicon har været med til at gøre projektets dele konkrete og har pædagogisk forklaret blandt andet det tekniske, så alle har været trygge, og vi har kunnet tage en beslutning og komme videre. Der er hele tiden blevet bygget ovenpå. Og så ved Orbicon alt om hydrologi, men har også blik for de juridiske og politiske elementer. Det har givet tillid, og det har været vigtigt at skabe tillid, så alle er trygge ved rådgiveren”, siger Else Marie Jakobsen. ”Og når mange kommuner skal tage beslutninger sammen, har det krævet adskillige projektgruppemøder. Orbicon har været meget forstående i den proces. Og meget tålmodige,” tilføjer hun.

Hans-Henrik Høg er leder for “Byg, Miljø & Trafik” i Albertslund Kommune. Han glæder sig over, at der nu sker noget med Harrestrup Å. “Vi har været ganske positive i forhold til projektet. Jeg har været i gamet i mange år, og der har i alle årene været gjort forsøg på at gøre noget ved Harrestrup Å. Der er blevet talt om det i årtier,” siger Hans-Henrik Høg og peger på især én begivenhed, der har været med til at gøre en forskel. 

”Da København/hovedstadsområdet stod under vand i 2011, var der mange borgmestre, der tænkte, at nu måtte der ske noget. Det var nok det, der gjorde, at man kunne få alle til at bide til bolle og få alle til at indse, at en fælles aftale var en god idé,” mener Hans-Henrik Høg. ”Man blev bevidst om, at her havde man et problem, som man skulle løse samlet, fordi den enkelte kommune ikke var i stand til det alene,” tilføjer han. Hans-Henrik Høg fra Albertslund Kommune understreger, at det har været en længere proces at nå frem til en fælles aftale mellem de ti kommuner. ”Det har taget temmelig mange timer og år at få skitseret en ramme.”

Også Hans-Henrik Høg forklarer, at en af grundene til, at det trods alt er lykkedes at komme så langt, er, at alle ti kommuner har været på niveau med hinanden. Tidligere skulle kommunerne samarbejde med et amt, der på sin vis svævede over vandene, og her gik dialogen ikke altid lige godt. ”På en måde er der sket mange ting, der har gjort, at tiden nu var moden til at lave en samlet samarbejdsaftale mellem de ti kommuner,” forklarer Hans-Henrik Høg.
 

Anne Steensen Blicher

Souschef
+45 20 84 04 31
Del denne side