Virksomhedsstøj og ekstern støj

Forandringer kan give anledning til støjgener

Som virksomhed er der mange former for støj, man skal være opmærksom på, da det ikke kun kan genere virksomheden selv, men også de omkringliggende naboer. Dette kan f.eks. være, hvis I som virksomhed ændrer på drift og produktionsforhold, såsom nye maskiner og udvidelser af produktionen eller driftstidsrummet.

Derfor er det vigtigt for den enkelte virksomhed at være opmærksom på, hvilke forandringer, der kan have konsekvenser for de omkringliggende naboer, da det kan være afgørende at få gjort indsigelser i tide, inden det får driftsmæssige konsekvenser. Samtidig skal I som virksomhed sørge for, at Miljøstyrelsens lovmæssige støjvilkår overholdes.

VI HAR DE RETTE ERFARINGER MED STØJMÅLINGER

Orbicon har erfaringer med både støjberegninger, støjkortlægninger, lydmålinger, undersøgelse af talevarsling og PA-systemer i forhold til taleforstålighed og lydniveau, ekstern støj omkring stationer og anlæg, støjdæmpning, facadeberegninger i forhold til støjdæmpning og projektering af både nye og eksisterende boliger.

Vi foretager bl.a. målinger af:

  • Ekstern støj
  • Virksomhedsstøj
  • Industristøj
  • Støj og kildestyrke

Ved hjælp af støj- og kildestyrkemålinger kan vi undersøge, hvor meget støj den enkelte kilde udsender i forskellige afstande. Vi benytter programmet SoundPLAN i forbindelse med støj- og kildestyrkemålinger for at få et overblik over de gældende støjforhold. Vi kan dermed foretage støjkortlægninger af bygninger og terrænforholdene i området for derefter at kunne støjdæmpe de relevante steder.

Det er vigtigt, at det er de rigtige kilder som støjdæmpes, da det er mest optimalt i forhold til omkostninger og for at få de rigtige løsninger til et givent støj- og akustikproblem.

Gennem VVM-redegørelser har vi mulighed for at vurdere, hvordan et bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke det omkringliggende miljø. Vores erfaringer dækker både over vejstøj, togstøj og virksomhedsstøj, og bliver typisk anvendt i forbindelse med VVM-redegørelser og undersøgelser med lokalplansforhold samt som grundlag for projektering.

FÅ HJÆLP TIL LØSNINGER, DER VIRKER

Som eksperter inden for akustik og støj støder vi på mange forskellige støjproblematikker. Derfor skræddersyer vi vores løsninger efter problemets omfang for at få det rigtige løsninger i det rigtige omfang. Helt enkelt – løsninger, der virker.

Kontakt en af vores eksperter i dag for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer godt på vej med jeres næste projekt.

Martin Leerbæk Pedersen

Akustiker
+45 92 43 19 61