Vandløbsadministration

Arbejder I med vandløbsadministration eller tilsyn, kender I sikkert vores programmer VandløbsGIS, VASP og HYMER, der i dag bruges af 75 % af de danske kommuner. Har I brug for at få overblik over kommunens vandløbsoplande, eller skal I i gang med en omfattende revision af kommunens vandløbsregulativer, er der også hjælp at hente hos vores erfarne medarbejdere.

Vandløb

Det store behov for overblik og dokumentation ligger til grund for, at vi sammen med landets kommuner har udviklet programmerne VandløbsGIS, VASP og HYMER. Her får I overblik over alle relevante data om kommunens vandløb. Vi har indsamlet hydrometridata siden 1917, og vores mange hydrometridata kan I anvende til at vurdere vandløbenes vandføringsevne i form af karakteristiske afstrømninger. Det er også nyttig viden at have i forbindelse med klimasikring af byer og landbrugsområder og til varsling. Se mere om de danske vandstande og hydrometri på www.hydrometri.dk.

Kurser og brugergruppemøder

Har I brug for opkvalificering af kommunens vandløbsmedarbejdere i brugen af vores vandløbsprogrammer VandløbsGIS, VASP og HYMER, så tilpasser vi kurser og opkvalificering af jeres medarbejdere helt efter jeres behov. Vi kommer gerne ud til jer og holder kurser eller sidemandsoplæring, og holder også løbende kurser på vores kontorer i Århus, Odense og Høje-Taastrup.

På det årlige brugergruppemøde samler vi alle kommunale brugere af vores vandløbsprogrammer til inspiration og erfaringsudveksling. Her kan I også blive opdateret på programmerne gennem vores mange workshops. Nye funktioner i programmerne udvikles ofte i samarbejde med brugerne på baggrund af jeres erfaringer og behov.

Vandløbsadministration

Forvaltning og vedligeholdelse af vandløb kan være en besværlig og tidskrævende opgave. Vi er en oplagt samarbejdspartner i det daglige myndighedsarbejde. Vi kan udarbejde og udmønte vandområdeplaner, og vi hjælper med at udforme og administrere jeres vandløbsregulativer. Vi hjælper hele vejen igennem processen – fra rådgivning og vurdering, over feltfolk, der opmåler vandløbet, til beregninger, der tjekker om regulativet er overholdt. Vi håndterer også sags¬behandling i forbindelse med vandløbsretlige forhold.

Revision af vandløbsregulativer

Mange kommuner står i disse år overfor en stor opgave med revision af kommunens vandløbsregulativer. Vi kan hjælpe gennem hele processen – det gælder udarbejdelse af en regulativ-revisionsplan, workshop med inddragelse af interessenter og politikere, udarbejdelse af fælles regulativ eller enkelt regulativer, udarbejdelse af høringsmateriale og meget mere. Vores program ”det digitale vandløbsregulativ” (DVR), gør det nemt og overskueligt at opdatere og få overblik over alle regulativets elementer og styre hele høringsprocessen. Derudover bliver regulativernes bestemmelser digitalt tilgængelige for kommunens borgere, så de kan hente informationer om netop den vandløbsstrækning, de har interesse i.

Vandløbsoplande

Som vandløbsmyndighed har man ofte behov for at beregne vandspejl i vandløb ved f.eks. restaurerings- og reguleringsprojekter, vådområdeprojekter, udledningstilladelser og i konsekvensvurderinger ved regulativrevision. Med en ny og hurtig metode kan vi nu generere disse oplandsdata for hele kommunen på én gang. Oplandsdata bliver tilgængelige i kommunens VASP database og via GIS, så alle kommunens medarbejdere kan anvende oplandsdata på en let tilgængelig måde. Samtidig generes også strømningsveje, som blandt andet kan anvendes til en helhedsorienteret klimatilpasning både i byerne og på landet.

Robusthedsanalyse

Når der skal tages stilling til en ansøgning om udledningstilladelse til et kommunalt vandløb, kan der opstå tvivl om, hvor store udledninger vandløbet kan tåle. Derfor kan Orbicons analyse af vandløbets eksisterende vandføring og fysiske forhold, sammenholdt med en oplandsanalyse og hydrometridata give et mere præcist billede af vandløbets robusthed overfor udledninger. Afgørelser om udlednings-tilladelse og krav om forsinkelse eller afværge kan hermed gives på grundlag af en kvalificeret analyse og vurdering. Et bedre overblik over vandløbenes robusthed er nyttig viden i forbindelse med planlægning for vandløbssystemerne i samarbejde med forsyningerne, som udmøntes i kommunernes spildevandsplan.
 

Læs om vores opmåling af vandløb med Doppler-målere og flydende droner

Kristina Møberg Jensen

Markedschef
+45 21 68 16 31

Eva Marcus

Senior projektleder
+45 40 29 66 36

Inger Klint Jensen

Agronom
+45 21 61 30 13