Som råstofindvinder eller i arbejdet med myndighedsbehandling på råstofområdet, kan du få rådgivning af Orbicons råstofeksperter. Vores eksperter hjælper dig med alle aspekterne i forbindelse med dit arbejde med råstoffer.

Totalrådgivning på råstofområdet

Er du råstofindvinder eller arbejder du med myndighedsbehandling på råstofområdet, kan du hos Orbicon få rådgivning inden for alle aspekter vedrørende råstoffer – både til lands og til vands.

Vores eksperter i råstoffer har mange års erfaring og stærke kompetencer indenfor bl.a.:

  • Råstofkortlægning og –planlægning
  • Ressource- og kvalitetsvurdering
  • Råstofansøgning og –tilladelser
  • Grave- og efterbehandlingsplaner
  • VVM-redegørelser

Rådgivning til råstofindvindere

For dig som råstofindvinder kan en kvalificeret og grundig rådgivning være af afgørende betydning. Med en af vores råstofeksperter på sidelinjen er du godt hjulpet gennem hele processen fra kortlægning, ansøgning og miljøvurdering til planlægning af gravning og efterbehandling.

Kortlægning af råstoffer

For at få en tilladelse til at grave råstoffer, skal arealet være udpeget som råstofgraveområde i regionens råstofplan. Vi kan hjælpe med at skaffe dokumentation for, at en råstofressource findes på arealet. På baggrund af eksisterende viden fra boringer, geofysiske undersøgelser, litteratur m.v. kortlægger og afgrænser vi nye, mulige indvindingsområder.

Er der ikke tilstrækkelig viden om forekomsten af råstoffer i et område, kan Orbicon kombinere geofysiske data med udførelse af nye råstofboringer. Resultaterne leveres på oversigtskort, der giver et godt overblik over et områdes råstofpotentiale. Kortlægningen dokumenterer mængde og kvalitet af råstoffer og kan danne baggrund for, at et areal bliver udlagt som råstofgraveområde eller råstofinteresseområde i råstofplanen. Kortlægningen kan med stor fordel bruges i den videre planlægning af indvinding eller ved værdifastsættelse i forbindelse med køb eller salg af jord.

Vi hjælper med råstofansøgning og VVM

Som råstofindvinder er det afgørende, at sagsbehandlingen hos de ansvarlige myndigheder forløber hurtigt og smidigt. Derfor er et grundigt forarbejde og en fyldestgørende ansøgning en forudsætning for hurtigt at komme i hus med tilladelser og dispensationer. Vi sørger for, at der ikke er mangler i ansøgningen, VVM-ansøgningen eller grave- og efterbehandlingsplanen. Vi har et stærkt og tillidsfuldt samarbejde med myndighederne, der sikrer at projekter og godkendelser kommer hurtigt og effektivt igennem.

I forbindelse med en råstofansøgning er der desuden krav om en VVM-ansøgning, dvs. en ansøgning om regionens afgørelse af, hvorvidt den ønskede råstofgravning kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. 

Vi har et indgående kendskab til indhentning af miljødata og leverer således fyldestgørende VVM-ansøgninger. Hvis et projekt kræver en fuld miljøkonsekvensredegørelse, kan Orbicons kompetente rådgivning sikre miljøkonsekvensredegørelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Grave- og efterbehandlingsplaner

Det er desuden et krav, at der udarbejdes en grave- og efterbehandlingsplan i forbindelse med en råstofansøgning.

Med en god graveplan sikrer du, at medarbejdere, lodsejer, naboer og myndigheder alle ved, hvordan indvindingen af råstoffer vil skride frem. I efterbehandlingsplanen afvejes dine og andre lodsejeres ønsker til efterbehandlingen med de øvrige arealinteresser som landskabs-, natur-, fritids-, og vandindvindingsinteresser. Her vil vores brede faglighed på natur- og miljøområdet være vejen frem til at finde gode løsninger, der både tilgodeser økonomiske, planlægningsmæssige og naturmæssige forhold.
 

Se mere om rådgivning om råstoffer til regioner her.

 

Mette Danielsen

Seniorgeolog, Cand.scient., Ph.D.
+45 20 24 94 07

Udfyld vores formular og bliv ringet op af en ekspert

Ring mig op