Planlægning

I Orbicons afdeling for klimatilpasning og byudvikling arbejder vi med planlægning og myndighedsarbejde ud fra en vision om til stadighed at bidrage til udviklingen af symbiose mellem håndtering af udfordringer som klimatilpasning og opnåelse af merværdier. Ved f.eks. at identificere synergieffekter i planer og strategier, samt facilitere en proces hvor aktørerne inddrages, er det vores mål at bringe mest mulig synergi og merværdi ind i de enkelte projekter og planer.

Byplanlægning – ny by

Orbicon bistår kommuner, forsyninger og ejendomsudviklere allerede i byplanlægningens tidligste faser og både i udvikling af eksisterende og ny by. Vi analyserer, vurderer og konceptudvikler scenarier for fremadrettet udvikling med øje for business-casen, udviklingstakten, partnerskabet m.v. I byplanlægningen optræder vi med et skarpt fokus på mennesker, natur- og miljø, klimatilpasning, jordbalance og totaløkonomi. 
Vi håndterer lokalplanlægning, VVM, spildevandsplantillæg og andre myndighedsplaner og –undersøgelser. 

I udviklingen af bebyggede områder er der allerede i konceptudviklingen behov for en stærk rådgiver med fokus på realiserbarhed, geoteknik, jordbalance, bydesign, landskabsanvendelse og klimatilpasning. Orbicon formår at få tænkt alle disse hensyn ind i de tidlige projektfaser – fx i masterplanlægningen og efterfølgende byggemodning. 

Klima- og spildevandsplanlægning

Orbicon assisterer kommuner, forsyninger og andre aktører med planlægning af spildevand og klimatilpasning i alle faser, fra det strategiske arbejde med udarbejdelse af bl.a. spildevandsplaner, strukturplaner, klimatilpasningsstrategier og konkretiseringsplaner, til udmøntning af planerne i konkretiserede projekter, fra idéoplæg, dispositionsforslag og til efterfølgende projektering. I de konkrete projekter bistår vi desuden med kortlægning af behov for myndighedsarbejder, samt assisterer med udformning af ansøgninger for f.eks. udledningstilladelser, og nedsivningstilladelser. 

Vi har fokus på at samtænke planer for at opnå størst mulig synergi og merværdi i projekterne, f.eks. i form af rekreative værdier, natur, og sundhed, således håndtering af regnvand bliver et afsæt til byudvikling, med eksempelvis skabelse af blågrønne oaser i byrummet, rekreative muligheder og læringselementer.

UDVALGTE YDELSER

 • Business case og cost benefit analyser
 • Lovbunden planlægning
 • Spildevandsplaner samt tillæg
 • Klimaplaner
 • Fysisk planlægning, f.eks. lokalplaner
 • Beredskabsplaner for klimatilpasning og spildevand
 • Strategisk planlægning
 • Skybrudsplaner
 • Masterplaner f.eks. udvikling af ny by
 • Strategier for klimatilpasning og LAR
 • Strukturplan for kloak og renseanlæg
 • Planlægning for gennemførelse af projekter
 • Identificering af behov for myndighedsarbejde
 • Ansøgninger om udledningstilladelser, nedsivningstilladelser, tilslutningstilladelser mv.
 • VVM-screening
 • Beslutningsgrundlag og konkretisering
 • Idéoplæg
 • Dispositionsforslag
 • Konkretiseringsplaner
 • Kloakrenoveringsplaner
 • Byggemodninger
 • Procesplanlægning
 • Borgerinddragelse
 • Workshops
 • Borgermøder
 • Vejledninger og værktøjer

Patrick Vámosi Martinussen

Landskabsarkitekt
+45 21 51 79 02

Karin Kragsig Peschardt

Landskabsarkitekt
+45 24 79 49 98

Carsten Oscar Rosted Petersen

Afdelingschef
+45 40 17 89 21