Omlasteplads – optimerer udbyttet og effektiviteten af dit slammineraliseringsanlæg

Vil du gerne øge effektiviteten på dit slammineraliseringsanlæg? Så kan en omlasteplads være en god løsning for dig. I Orbicon er vi førende eksperter inden for slammineralisering, og vi tilbyder som de eneste anlæggelse af en omlasteplads.

Omlasteplads skaber bedre drift og økonomi

Slammineraliseringsbassiner tømmes typisk i efteråret, da det er lettest og billigst at finde tilgængelig landbrugsjord for slutdisponering af slamresten efter høsten. Det bedste tidspunkt at tømme anlægget er dog om foråret i forhold til driften af anlægget. Fordelen ved en forårstømning er, at tagrørene har hele vækstsæsonen henover sommeren, hvilket medvirker til driftsbesparelser ved en hurtigere genetablering af anlæggets kapacitet. Udfordringen ved forårstømning er dog, at det er for tidligt at gøde landbrugsjorden med slammet på denne årstid og derfor kan det være svært at finde steder at genanvende det. Denne udfordring tilbyder Orbicon en løsning på – nemlig omlastepladsen.

Omlasteplads muliggør opbevaring og ekstra slamtørring

Efter tømning af bassinerne overflyttes slammet til en omlasteplads, der yderligere opbevarer og tørrer slammet samt skaber en videre omsætning af det organiske materiale. En omlasteplads giver mange fordele, herunder ekstra slamtørring, reduktion af slammængden og forbedret drift og økonomi. Slammets placering på omlastepladsen er sidste skridt i slammineraliseringsprocessen. Ved forårstømning kan slamresten være på omlastepladsen frem til efteråret, hvor der er mere tilgængelig landbrugsjord.

Hvilke fordele er der ved etablering af en omlasteplads?

 • Bedre samlet drift og økonomi for slammineraliseringsanlægget
 • Undgå overbelastning af øvrige bassiner i tømningsperioden
 • Tømning om foråret, hvilket giver bedre genvækst og hurtigere mulighed for fuld drift
 • Lavere eller ingen udgift til genplantning
 • Afsætnings- og håndteringssikkerhed af slamresten
 • Bedre muligheder for planlægning uafhængig af ledige landbrugsarealer
 • Højere tørstofprocent i slutafvandet slamrest efter behandling på pladsen
 • Yderligere slamreduktion ved mineralisering/omsætning
 • Mulighed for videreudbygning til drivhushal/soltørreanlæg
 • Pladsen har multifunktionelle anvendelsesmuligheder til andre slamfraktioner i forsyningen
 • Det afvandede og behandlede slam ikke har været i kontakt med frisk spildevand i 16-18 måneder før udbringning

Hvordan virker omlastepladsen?

Omlastepladsen er udformet som en drivhushal og anlagt med et betondæk med underliggende membran. Drivhushallen har den fordel, at den behandlede slamrest beskyttes mod nedbør, afvandes yderligere ved solopvarmning og samtidig mineraliserer. Erfaringer fra anlæg i udlandet har vist, at drivhushaller kan opnå høje tørstofindhold i slamresten på relativ kort tid.

Gode erfaringer med omlasteplads

Orbicon har været med til etableringen af de første omlastepladser herunder en i Helsinge i 2013 (med drivhustag).

I Helsinge har man overdækket omlastepladsen med drivhustag. Dermed bliver den behandlede slamrest beskyttet mod nedbør og samtidigt afvandet yderligere ved soltørring. Dette forbedrer kvaliteten af slamresten og minimerer slamrestvolumen yderligere. På Helsinge Slammineraliseringsanlæg blev tørstofindholdet øget fra ca. 20-25 % ved tømningen og helt op til 50 % tørstof  efter ca. fire måneders behandling. Der skete samtidigt en omsætning af organisk stof (mineralisering), hvor glødetabet (mål for organisk indhold) faldt fra ca. 45 % til 40 % af tørstof, hvilket yderligere var med til at reducere slammængden.

Kontakt os i dag

Tag kontakt til os i dag og få en uforpligtende snak om omlasteplads kan være en god løsning for dig.

Steen Michael Nielsen

Produktchef
+45 40 21 22 51