Naturgenopretning

Mere og bedre natur samt renere vandmiljø er nøgleord for et godt naturgenopretningsprojekt. Vores engagerede medarbejdere giver dig den faglige sparring og fremdrift, der sikrer, at din kommunes vandløb, søer og tørre naturtyper blive bedre levesteder for dyr og planter, samt bidrager til en alsidig og mangfoldig natur - også for kommende generationer.

Vandløbsprojekter

Når du mangler kompetent rådgivning til realisering af indsatser i vandområdeplanerne eller til forundersøgelse og realisering af projekter, der genopretter og forbedrer vandløb, så er hjælpen lige ved hånden. Vi har erfaring med alle typer af vandløbsrestaureringer, der kan omfatte genslyngninger, fjernelse af spærringer, udlægning af gydebanker, hævelse af vandløbsbund m.v. Vi klarer alle dele af projektet fra vandløbsopmåling, hydrologiske beregninger, biologiske konsekvensvurderinger, samt detailprojektering, udbudsmateriale og byggestyring/tilsyn. Hvis du skal have hjælp til myndighedsarbejdet i forbindelse med projekterne, kan vi også hjælpe med det.

Etablering af mere hensigtsmæssig hydrologi

Etablering af kvælstof- og fosforvådområder er en del af kommunernes indsats for at mindske kvælstof- og fosforudledningen til eksempelvis kystvande, fjorde og søer. På humusholdige lavbundsjorder kan en hævet vandstand reducere afdampningen af CO2 og dermed bidrage til klimaindsatsen. Genskabelse af naturlig hydrologi i Natura 2000 områder kan forbedre forholdene for udpegede naturtyper og fuglearter, og bidrage til opfyldelsen af kommunens Natura 2000 handleplan.

Hydrologiske modeller

En forudsætning for at gennemføre projekter med ændret vandstand er, at konsekvenserne af den ændrede vandstand er grundigt beskrevet. Det kræver troværdige hydrologiske modelberegninger, der kan forudsige de hydrologiske konsekvenser og dermed konsekvenser for omgivende natur og landbrugsjord. Her er Orbicon førende i opstilling af modeller i VASP, Mike11 og MikeSHE. Resultaterne af de opstillede modeller og beregninger ses på tydelige afvandingskort måned for måned, før og efter en vandstandsændring. De hydrologiske kort danner grundlag for konsekvensvurdering af projekterne og er særlig vigtige i dialogen med de berørte lodsejere.

Søøkologi og sørestaurering

Det er kommunernes ansvar at gennemføre indsatsprogrammerne, der skal sikre opfyldelse af målsætningerne for danske søer i Statens Vandområdeplaner. Kun 1/3 af søerne opfylder målsætningerne i dag. Der er brug for en indsats overfor tilførsel af næringsstoffer fra oplandet og/eller egentlig sørestaurering. Sørestaurering kan foretages ved opfiskning af fredfisk, fosforfældning, sedimentfjernelse. Desuden kan habitatrestaurering af bredzonen i lobeliesøer og andre habitatsøer være nødvendigt for at sikre en høj biodiversitet

Det kræver ekspertviden at finde den bedste og mest effektive indsats, når tilstanden af en sø skal forbedres. Her kan Orbicons store erfaring med søøkologi og sørestaurering, gøre opgaven overkommelig og sikre at målet nås. Vores rådgivere har erfaring med udarbejdelse af tilstandsrapporter om større søer og forundersøgelser af muligheder og metodevalg ved en sørestaurering. Udførelsen af standardiserede fiskeundersøgelser, herunder el-fiskeri og fiskeri med oversigtsgarn, samt sikker artsidentifikation og analyser af fisk udføres i samarbejde med vores eget laboratorium. Også undersøgelser af vandplanter og planteplankton i søer i henhold til NOVANA programmet er en af vores spidskompetencer.

Forundersøgelser og realisering af indsatser i Natura 2000 planer

Som naturmedarbejder i en kommune, kan du have ansvar for at realisere indsatser, der sikrer gunstig bevaringsstatus og større arealer med habitatnaturtyper og levesteder for udpegningsarter. Det kan være en ressourcekrævende opgave, der kan være svær at nå i en travl hverdag. Her kan der være brug for en ekstra ressource med bred erfaring med udarbejdelse af naturplejeplaner og beskrivelse af plejebehov og indsatser. Når projekter vedrørende etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000 områder skal realiseres, trækker vi på en stor erfaring, idet forundersøgelser vedr. naturlig hydrologi har været et markant forretningsområde de senere år.

Sammentænkning af projekter

Naturgenopretningsprojekter kan ofte sammentænkes med andre typer projekter herunder klima-tilpasningsprojekter, rekreative områder mv. I Orbicon har vi alle de ekspertiser der skal til for at sammentænke alle relevante elementer. Vi kan også koordinere hele processen, ofte med mange aktører involveret, herunder borgere, kommune, forsyning mv. Vi har så at sige alt under samme tag.

Finansiering og fundraising

Hvis du mangler finansiering til dine naturprojekter, kan vi hjælpe med at søge midler gennem Landbrug- og Fiskeristyrelsen samt private og offentlige fonde. Vi har bl.a. adgang til en landsdækkende fondsdatabase med overblik over alle relevante fonde og hjælper gerne med udarbejdelse af ansøgninger, projektbeskrivelse og baggrundsmateriale.

Videooptagelser med Drone

Vil du visualisere dit naturprojekt med før- og efter luftfotos og videoer, så råder vores dronepilot over noget af det bedste udstyr på markedet.

Allan Bo Mikkelsen

Senior projektleder
+45 21 34 73 56

Claus Goldberg

Senior projektleder
+45 40 94 73 67