Miljøkonsekvensrapport og miljøvurdering

VVM og miljøgodkendelse af projekter 

Vores by- og samfundsudvikling skaber et løbende behov for større bygge- eller anlægsprojekter som fx broer, vejanlæg, vindmøller, havneudvidelser og industrianlæg. Dette kræver tilladelser fra myndighederne og i mange tilfælde en undersøgelse af, hvordan miljøet bliver påvirket – tidligere kaldt VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) nu kaldet en miljøkonsekvensvurdering. Andre mindre projekter kræver ofte også en miljøvurdering som led i myndighedsgodkendelsen

Miljøvenlige løsninger

For at have et velfungerende miljø i fremtiden, kræver det, at vi laver miljøvenlige og holdbare løsninger. Det står vi i Orbicon klar til at hjælpe dig med og for at sikre dig et vellykket projekt kan vi tilbyde at:

 • Vurdere væsentlige potentielle miljøpåvirkninger på et tidligt tidspunkt i planlægningen af et projekt
 • Komme med løsninger til forebyggelse eller afværge af skadelige miljøpåvirkninger
 • Sikre et godt samarbejde med myndigheder og offentlighed
 • Udarbejde og fremlægge miljøvurderinger over for myndigheder, der på et fagligt objektivt grundlag fremmer projektet i den politiske behandling

Lovpligtig miljøvurdering

Ved anlæggelse af et nyt projekt er det ofte lovpligtigt at lave en vurdering af projektets påvirkning på miljøet, hvilket en miljøkonsekvensrapport redegør for. Formålet med lovgivningen er at sikre et højt beskyttelsesniveau for det omgivende miljø og fremme en bæredygtig udvikling.

Erfarne og kompetente VVM-eksperter

Vi har stor erfaring med at udarbejde VVM-ansøgninger, VVM-screeninger og miljøkonsekvensrapporter for bygherrer af både landbaserede anlæg og projekter på søterritoriet, hvilket sikrer dig kompetent sparring og rådgivning. Vi kan tilbyde stor ekspertise inden for alle relevante fagområder og en detaljeret forståelse for relevant lovgivning og gældende regler, samarbejde, formidling og projektstyring. Desuden har vi stor erfaring med at udarbejde miljøvurderinger af kommuneplaner, lokalplaner med mere for myndigheder.

Bred ekspertise på VVM-området

En konstruktiv dialog mellem de involverede parter er vigtig for en vellykket VVM-proces. Forudsætningen er, at rådgivningen bygger på et solidt fagligt grundlag. Det har vi i Orbicon, hvor vi trækker på en skare af eksperter inden for miljø, natur, infrastruktur, klimatilpasning og byggeri, der ledes af kompetente projektledere.

Vi rådgiver i alle faser af en miljøgodkendelse fra opstart til endelig godkendelse. Med udgangspunkt i dit behov kan vi varetage den overordnede projektledelse og alle delelementer, eller vi kan varetage mere fagspecifikke detailvurderinger, der kan indgå i din miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse).
 

VVM af landbaserede anlæg

Vi har løst VVM-opgaver i forbindelse med et betydeligt antal større infrastrukturprojekter, eksempelvis:

 • Lufthavne
 • Landbaserede vindmøller
 • Vejanlæg
 • Råstofindvinding 
 • Højspændingsanlæg
 • Biogasanlæg
 • Industrianlæg
 • Transportcentre

Vi har ligeledes arbejdet med VVM-screeninger og miljøkonsekvensrapporter inden for naturgenopretningsprojekter. Vi laver også undersøgelser af beskyttede arter og naturtyper for at belyse projektets eventuelle effekter på disse, herunder udarbejder Natura 2000 konsekvensvurderinger.


VVM på søterritoriet

Vi har en bred vifte af aktiviteter på søterritoriet, og vi udfører ligeledes miljøkonsekvensrapporter for større projekter på havet:

 • Havvindmøller
 • Råstofindvinding
 • Havneudvidelser og oprensninger
 • Havbrug
 • Broer, rørledninger og kabler
 • Tunneler

Vores marinbiologer yder rådgivning i alle faser fra indledende myndighedskontakter, marinbiologiske forundersøgelser og screening til opfølgende overvågningsprogrammer og egenkontrol. Vi gennemfører også fugleundersøgelser eller foretager analyser af et eksisterende datamateriale for at belyse projektets eventuelle effekter på fuglebestandene.

Kontakt vores VVM eksperter

Kontakt en af vores VVM eksperter - de står øverst oppe på denne side -  i dag på enten mail eller telefon og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med dine behov i forhold til en miljøkonsekvensrapport.

Vi står klar med rådgivning, der vil sikre dig miljøgodkendelse til dit projekt. 

Jan Frydensberg Nicolaisen

Markedsansvarlig
+45 23 20 50 11

Henrik Skovgaard

Projektchef
+45 40 49 71 35