I forbindelse med en lang række projekter på havet, bliver der ofte gennemført geofysiske kortlægninger. Orbicon kan med stor ekspertise og en lang række instrumenter hjælpe med tolkning af det marine miljø.

Instrumenterne

Orbicon benytter en række forskellige instrumenter til opgaver i relation til nationale Natura 2000 kortlægninger, nedlægning af søkabler, marin råstofkortlægning for myndighederne og råstofbranchen, geofysiske undersøgelser ifm. kystnære havvindmølleprojekter, havneudvidelser, klappladser og sejlrender.

Til disse projekter benytter Orbicon forskellige kombinationer af geofysisk udstyr, afhængig af hvilke informationer man ønsker at tilvejebringe – f.eks.:

Sidescan sonar

Sidescan sonar benyttes til at give et samlet billede af bundens ”ruhed” – dvs. om bunden består af mudder, sand, grus, sten, boblerev, muslinger, ålegræs osv. Resultatet af en sidescan kortlægning er f.eks. et substrattypekort, hvor man har mulighed for at identificere, placere og arealfastlægge potentielt sårbare naturtyper såsom stenrev.

Pinger (Sub-bottom profiler)

Pinger benyttes til at få information om de øvre lag under havbunden – typisk ned til en dybde af 10-15 meter under havbundens overflade, eller ned til moræne eller krystalline bjergarter. Data fra pingeren giver detaljeret information om aflejringer og tykkelser af disse overfladenære aflejringer, hvorfor instrumentet er velegnet til kortlægning ifm. marin råstofindvinding, lægning af søkabler eller i relation til marinarkæologiske vurderinger af druknede stenalderlandskaber.

Sparker/boomer (Sub-bottom profiler)

Sparker/boomer adskiller sig fra pingeren ved at udsende en kraftigere lydbølge og dermed opnå en dybere penetreringsevne ned i undergrunden. Til gengæld er opløsningen ikke så god som pingeren, hvorfor disse instrumenter ofte benyttes samtidigt. Med sparker/boomer opnås viden om dybere aflejringer, som bl.a. kan være relevant, når der skal placeres store havvindmøller på gravitationsfundamenter, og hvor der skal udarbejdes en geologisk model.

Magnetometer

Magnetometer er et instrument, som registrerer metalgenstande som befinder sig på havbunden eller er begravet i sediment – f.eks. vrag, miner eller andre menneskabte genstande. Instrumentet benyttes ofte i relation til marinarkæologiske vurderinger, men også hvis man har mistanke om, at et område kan indeholde ueksploderet ammunition.

 

Nyt koncept

Orbicon har udviklet et koncept, hvor vi fra en stor trailbar båd kan udføre marin geofysisk kortlægning med sidescan sonar, pinger og magnetometer. Grundet vores koncept kan vi operere i de indre farvande i Danmark, Sverige og Tyskland.

Med konceptet opnår vi følgende store, og dermed konkurrencemæssige fordele:

  • Vi har ikke et stort og dyrt fartøj liggende på vejrlig i dårligt vejr, idet vi med få timers varsel kan transportere vores båd til alle egne af Danmark
  • Vi kan mobilisere båden på meget kort tid, hvilket betyder meget lave omkostninger til mobilisering/demobilisering
  • Vi kan gennemføre survey i 24 timers drift
  • Vi kan gennemføre surveys på lavt vand ind til ca. 1 meters dybde, hvilket er meget hensigtsmæssigt til f. eks. søkabler og ilandføringskabler fra havmølleparker m.m.
  • Vi har et erfarent team bestående af maringeologer, miljøingeniører og marinbiologer til gennemførelse af surveys og tolkning

Orbicons team indgår i hele opgavens løsning – såvel den geofysiske survey, tolkningen, de efterfølgende visuelle verifikationer ved dykning eller benyttelse af videodokumentation (ROV/dropkamera), udarbejdelse af geologisk model, udtagning af sedimentprøver og udarbejdelse af GIS kort, – f.eks. sidescan mosaik, bathymetrisk kort (dybdekort), substrattypekort, naturtypekort samt afrapporteringen.

Herved opnås en meget høj grad af smidighed og præcision i opgaveløsningen, som varetages af ét samlet team i Orbicon.

 

Jan Frydensberg Nicolaisen

Markedsansvarlig
+45 23 20 50 11

Udfyld formularen og bliv ringet op

Ring mig op