Marin forvaltning og blå biomasse

Hvad enten du er havbruger, fisker, privat virksomhed, interesseorganisation, kommune eller statslig myndighed, kan vi hjælpe dig på vej med dine projekter og opgaver på det marine område.

Marine undersøgelser

Anlægsprojekter på søterritoriet kan være en udfordrende opgave. Både anlægstekniske og miljømæssige problemstillinger skal undersøges og beskrives, ofte med hjælp af særligt udstyr og dygtige fageksperter. Begge dele finder du hos Orbicon, hvor du kan få rådgivning og faglig sparring i arbejdet med at varetage de miljømæssige forpligtelser og udføre de nødvendige undersøgelser, redegørelser og ansøgninger i forbindelse med offshore projekter.

Vores mange fagspecialister udfører alle typer af undersøgelser – fra geofysiske kortlægninger til ilægning af søkabler. Vi råder f.eks. over sonar, undervandsfotopeto, erhvervsdykkere og både.

Har du ansvar for miljøvurderinger (VVM) og miljøkonsekvensvurderinger på det marine område, kan du hos os trække på stor faglig viden om marine naturtyper, havpattedyr, fisk og marin bundfauna, ligesom vore erfarne planlæggere kan hjælpe dig igennem den omfattende proces.

Blå biomasse/produktion af marine fødevarer

Vil du producere marine fødevarer?

Der er mange miljøkrav at overholde og politiske planer at følge, når man ønsker at producere marine fødevarer i Danmark. Er du havbruger, hjælper vi dig med at overholde miljøkrav og deadlines samt med udtagning og analyse af prøver til egenkontrol. Vi kan skabe vækst i din virksomhed ved at finde nye steder til din havbrugsproduktion, hvor der er gode forhold og hvor produktionen kan gennemføres uden at skade havmiljøet. Vi har lang erfaring med udarbejdelse af VVM godkendelser og ansøgninger om miljøgodkendelse.

Opdræt af muslinger

Mangler du hjælp til etablering af muslingekulturer til konsum, foder eller som marint virkemiddel til at opfange ekstra kvælstof i de nære kystvande og fjorde? Vi kan også hjælpe dig med forretningsudvikling og fondsansøgninger, da vi gennem en årrække har været med til at starte forskellige firmaer op.

Hvis du allerede er etableret i skaldyrsindustrien, kan vi tilbyde en ugentlig analyse af de potentielt giftige alger i dit område, så du sikres en god produktion, og lever op til bekendtgørelsen for muslingers bestemmelser inden for fødevaresikkerhed. Vores algelaboratorie er akkrediteret af DANAK og vi servicerer allerede i dag skaldyrsindustrien herhjemme. 

Havhaver

Rekreativ udnyttelse af marine områder til udvikling og etablering af havhaver med produktion af skaldyr og tang er et spændende nyt initiativ for private foreninger og borgergrupper. Også her er Orbicon med i det spændende udviklingsarbejde, og vi deler gerne ud af vores viden og erfaringer.

Overvågning af havmiljøet

Kommer du fra en statslig myndighed, kan vi tilbyde dig hjælp til at få dine analyser i hus. Det nationale overvågningsprogram i Danmark dækker en række miljøparametre til vurdering af det danske havmiljø. Her kan vi tilbyde ekspertise til udtagning og oparbejdning af de forskellige miljøparametre som alge-bestemmelser, zooplankton-bestemmelser, sedimentprøver, marin bundfauna og fiskeundersøgelser.

Læs mere om naturlaboratoriet.

Innovation og nytænkning

Særligt vigtigt er det at sigte fremadrettet, når man skal være konkurrencedygtig på markedet. Orbicon har valgt at prioritere fremskridt og innovation, og udvikling af blå biomasse har været et fokuspunkt de senere år. Derfor er vi nu i stand til at rådgive om nye ressourcer og produktionsformer. Vi er med i et spændende projekt, der handler om den invasive art stillehavsøsters. Orbicon har i samarbejde med en række nordiske universiteter og forskningsinstitutioner undersøgt udbredelsen af stillehavsøsters og udforsket mulighederne for at udnytte arten som ressource for fiskeri eller akvakultur. Orbicon har ligeledes stærke kompetencer i forhold til udvikling af nye bæredygtige produktionsmetoder som dyrkning af blåmuslinger og kan bidrage til certificering af fiskeri og akvakultur herunder, MSC, ASC og økologisk certificering.

Per Dolmer

Leder af Marin Gruppe
+45 21 34 77 81

Maren Moltke Lyngsgaard

Havbiolog
+45 23 36 08 22

Jan Frydensberg Nicolaisen

Markedsansvarlig
+45 23 20 50 11