Håndtering af overskydende vand

I Orbicon hjælper vi løbende kommuner og forsyninger med undersøgelser, der handler om samspillet mellem det synlige vand på overfladen og vandet i jorden under os. Det kan f.eks. være i forbindelse med mulighederne for at aflede regnvand lokalt i byområder ved at nedsive til grundvandet eller en vurdering af, hvor stor en udledning af regnvand et vandløb kan klare.

Klimaforandringer skaber et pres på håndtering af regnvand

I takt med, at der falder større mængder nedbør som følge af klimaforandringer, skal vi ikke kun forholde os til de større mængder vand, der skal afledes fra byområder, men også til den stigende grundvandsstand, der bl.a. vanskeliggør en effektiv nedsivning af regnvand. Forhold der gør, at de grundlæggende vilkår for den fremtidige håndtering af regnvand bliver mere kompleks og må klarlægges tidligt i planlægningen.

Vi hjælper jer med at komme af med overskydende vand

Øget nedbør og stigende vandstande skaber især et pres på kloak- og vejsystemerne, men også vores vandløb er i fare for at blive overbelastet i sidste ende. I Orbicon arbejder vi med de tekniske løsninger til afledning af overfladevand, uanset om dette sker gennem rør, eller ved lokal afledning af regnvand (LAR) og sikrer samtidigt, at dette sker under hensyn til de naturlige rammer og beskyttelsen af vores vandløb og drikkevand.

Ved brug af vores viden indenfor geologi, grundvand og vandløb, såvel som kloakering og afledning af regnvand, finder vi de bedste løsninger på, hvordan overskudsvandet bedst muligt håndteres.

Geofysiske kortlægninger skaber overblik

I Orbicon udfører vi bl.a. geofysiske kortlægninger, der er et effektivt redskab til screening af de øvre jordlags nedsivningskapacitet. Dette giver et detaljeret overblik over jordbundsforholdene i de øverste meter, og hvor det efterfølgende vil skabe mest værdi at udføre boringer, monitering af det terrænnære grundvandsspejl og nedsivningsforsøg.

Kortlægning af nedsivningskapacitet skaber et kvalificeret grundlag, når regnvandshåndteringen skal planlægges – enten i forbindelse med lokal- og spildevandsplanlægning, eller ved det enkelte projekt hvor et nyt område skal byggemodnes, eller LAR-løsninger tages i brug ved renovering af kloaknettet.

Afhængigt af nedsivningskapaciteten i det enkelte område, vil det ofte være nødvendigt at udlede overskudsvand til vandløb eller andre recipienter.

Kortlægning af jordlagstype vha. geofysisk kortlægning kombineret med boringer i kommende boligområde

Robusthedsanalyser giver målrettet viden om det enkelte vandløbs kapacitet ift. udledning

Afledning og udledning af regnvand skal ske på en måde, så recipienterne ikke overbelastes, men når der skal tages stilling til ansøgninger om udledningstilladelse ved kommunerne kan der være tvivl om, hvor kapaciteten af det aktuelle vandløb. Ved brug af robusthedsanalyser er det muligt at kortlægge risikoen for erosion af vandløb og oversvømmelser langs vandløbet ved udledning fra eksisterende og fremtidige kloakoplande.

Analyserne er funderet i Orbicons mangeårige ekspertise indenfor hydrometri og vandløbsadministration og trækker bl.a. på programmerne VASP og HYMER.  

Et overblik over vandløbs robusthed er vigtig viden, når man i kommuner og forsyninger står foran beslutninger, der skal udmøntes i lokal- og spildevandsplanlægningen.

Beregnede oversvømmelseskonsekvenser (tv.) samt erosionsrisiko (th.) som følge af øget udledning fra de kloakerede områder i vandløbsoplandet

Få rådgivning i alle processer i relation til overskydende vand

Med Orbicon som rådgiver får du en partner, der tænker bredt og vægter de gode løsninger højt. Vores rådgivning bygger på mange års erfaring indenfor overfladevand og grundvand og afvandingsløsninger. 

Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan afhjælpe jeres udfordringer med overskydende vand.

John Vendelbo

Projektleder
+45 21 25 90 21