Biogasanlæg

Udledningen af drivhusgasser skal reduceres, og biogas udgør et konkret virkemiddel i indfrielsen af de nationale og kommunale målsætninger.  Orbicon rådgiver om miljø- og planlovgivning ved etablering og drift af biogasanlæg i Danmark.

Miljørådgiver for biogasanlæg i Danmark

Biogasanlæg bidrager til en grønnere profil i energiproduktionen, hvor miljøpåvirkninger fra husdyrgødning minimeres. Samtidig fastholdes og recirkuleres næringsstofferne i kredsløbet, hvilket især er vigtigt for begrænsede ressourcer såsom fosfor.

I aftalen om Grøn Vækst fra 2009 og Energiaftalen fra 2012 blev der sat ambitiøse mål for udbygning af biogasproduktionen i Danmark. Når vi taler om klima, energi og landbrug, er produktion af biogas en væsentlig faktor. Samtidig indgår biogas som en væsentlig faktor i EU-kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi, hvor der aktuelt arbejdes på at fremme recirkulering af næringsstoffer fra affald, herunder fra biogasanlæg.

Sikkert gennem myndighedsprocessen

Orbicon tilbyder rådgivning i forbindelse med planlægning, etablering og drift af biogasanlæg i Danmark. Vores eksperter har specifik erfaring inden for miljøvurdering af såvel lokalplaner som konkrete projekter (VVM). Orbicon rådgiver desuden i forbindelse med miljøkrav i driftsfasen, herunder om kapitel 5-godkendelser. Med udgangspunkt i vores erfaring inden for miljøvurderinger samt vores ekspertise som kommunal rådgiver på både plan-, miljø-, natur- og landbrugsområdet, er vi godt rustet til opgaver som disse.

Placering af biogasanlæg

Udpegning af områder til placering af biogasanlæg er i stigende grad et fokusområde i den kommunale planlægning. I flere kommuner indgår mulige placeringer således som udpegninger i kommuneplanen. I andre tilfælde vil det være relevant at indlede en dialog med kommunen om konkrete lokaliteter. Udfordringen er at placere anlæggene således, at de potentielle miljøfordele kan opnås under hensyntagen til omgivelserne. Biogasanlæggene skal placeres, hvor der er forsynings- og afsætningsgrundlag samt i områder, hvor anlæggene har mindst mulig indvirkning på omgivelserne. Der skal tages hensyn til bl.a. naboer, naturområder og kulturværdier. Infrastrukturen skal desuden kunne bære det øgede antal transporter til og fra anlægget uden væsentlige negative konsekvenser for sikkerheden og omgivelserne.

Dialog med naboerne

I arbejdet med biogasanlæg i Danmark er debat og åbenhed vigtige elementer i forhold til at opnå lokalområdets opbakning til projektet. Orbicon yder bistand til dialogen med borgerne i området og hjælper projektet godt fra start og sikkert gennem drift.

Vi udfører blandt andet

 • Afsøgning af en optimal placering
 • VVM-anmeldelse / screening og scoping
 • VVM-redegørelse (fremover miljøkonsekvensrapport)
 • Dialog med miljø- og planmyndighederne
 • Bistand til kapitel 5 godkendelse
 • Borgermøder og dialog med interessenter
 • Ansøgning om landzonetilladelse
 • Visualiseringer
 • Risikovurderinger
 • Udkast til lokalplan
 • Udkast til kommuneplantillæg
 • Miljøvurdering af plangrundlaget / udarbejdelse af miljørapport

Anke Struve

Cand.scient. naturgeograf
+45 51 62 47 70