Naturovervågning og registrering af biodiversitet

Naturens mangfoldighed af arter er stor, og det kræver både viden og erfaring at registrere og overvåge særlige naturtyper og arter. Er du på jagt efter en ekspert i planter, fugle, vandløbsinsekter, sommerfugle, biller eller flagermus, så er du på rette vej med en kontakt til en af vores mange eksperter.

Behovet for større viden om et lokalområdes flora og fauna kan opstå i mange forskellige situationer. Det kan være i forbindelse med naturgenopretningsprojekter, større anlægsprojekter, miljøvurderinger og som et led i implementeringen af vandområdeplaner og Natura 2000 planer samt i forbindelse med Statens overvågningsprogrammer for terrestrisk og akvatisk natur.

Registrering og overvågning af naturtyper og arter

Det tager først og fremmest masser af tid og en god portion stædighed at blive ekspert i bestemmelse af arter i en bestemt organismegruppe. Hos os kan du skyde genvej ved at trække på eksperter med tusindvis af timers erfaring fra felten og ved mikroskopet. Du kan udfordre os med opgaver indenfor alle organismegrupper, også de svære som vandplanter, vandinsekter, mosser, flagermus, svampe og biller. Mange af disse arter er rødlistede og sjældne og er derfor ekstra interessante at få viden omkring.

Ifølge EU’s biodiversitetsstrategi skal der udarbejdes forvaltningsplaner for alle offentlige skove senest i 2020 for at forbedre levestederne for skovenes dyre- og planteliv. Skovene er kendetegnet ved en høj biodiversitet, og undersøgelser vedrørende biodiversitet i skove, er en udfordrende opgave, hvor en særlig bred kompetence på mange organismegrupper er en nødvendig forudsætning. Derfor er det en opgave, som kun få rådgivere kan løfte.

Overvågning af vandløb og søer

Vandplanter og vandinsekter er svære organismegrupper, hvor artsbestemmelse kræver stor viden og erfaring. Den finder du i Orbicon, hvor vi gennem de seneste 25 år har været fast rådgiver på Danmarks store overvågningsprogrammer for vandløb og søer. Vi har landets bedste eksperter indenfor bestemmelse af vandplanter og ferskvandsfauna.

Læs mere om naturlaboratoriet.

Konsekvensvurdering og sagsbehandling

Mangler du ressourcer til registrering, sagsbehandling eller planlægning for kommunens § 3 beskyttede arealer, er vi altid klar til at rykke ud med en ressourceperson, rådgivning eller vejledning. Derudover udarbejder vi habitatkonsekvensvurderinger i forbindelse med planer og projekter, og har her stor erfaring i registrering af Natura 2000-områdernes udpegningsarter samt bilag IV arter.

Registrering af flagermus kan kun gøres med særligt udstyr og erfaring. Vi har det nødvendige udstyr til registrering og artsbestemmelse af flagermus, der særligt er i fokus i forbindelse med VVM-redegørelser af projekter om opstilling af vindmøller.

Droneregistrering af invasive arter

Invasive plantearter er en trussel mod mange beskyttede naturtyper. Med droneoverflyvning får du et overblik over udbredelse og tilstand af invasive arter såsom kæmpe bjørneklo, bjergfyr og rynket rose. Droneregistrering kan lette arbejdsbyrden ved registrering og tilsyn i store eller utilgængelige områder, og være grundlaget for udarbejdelse af bekæmpelsesplaner og evaluering af en bekæmpelsesindsats.

Desuden arbejder vi med registrering af sensitive naturtyper som f.eks. rigkær og kildevæld ved hjælp af droner.

Indarbejdelse af hensyn til biodiversitet i forskellige projekter

Har du ambitioner om at indarbejde hensynet til biologisk mangfoldighed i dit næste projekt med klimatilpasning, efterbehandlingsplaner for råstofgrave eller drift og etablering af parker og grønne områder? Så kan du hos os trække på eksperter med stor faglig bredde til registrering og vurdering af potentielle levesteder for mange forskellige organismegrupper. Dermed får du de bedste forudsætninger for at komme i mål med et ambitiøst projekt. Vi er også en oplagt sparringspartner, hvis du som privat lodsejer eller virksomhed ønsker at få udarbejdet en natur- og/eller biodiversitetsplan for egne arealer.

Læs om vores arbejde med implementering af regeringens Naturpakke gennem uddannelse, rådgivning og kvalitetssikring

Keld Mortensen

Chefrådgiver og Markedschef
+45 51 62 69 12

Claus Goldberg

Senior projektleder
+45 40 94 73 67