Vi er eksperter i forsyning

Klimatilpasning, sanering af ledningsnettet og krav til vandmiljø er nogle af de mange opgaver, som området inden for forsyning står over for. Det er vores erfaring, at løsningen findes gennem en god dialog, en helhedsorienteret tilgang og et tillidsfuldt samarbejde mellem de involverede interessenter og aktører i forbindelse med forsyningen.

Vi forstår den verden og de udfordringer, som forsyningen står overfor

De danske forsyninger oplever med den nye vandsektorlov stadigt stigende krav om øget effektivitet og benchmarking mv. I Orbicon hjælper vi forsyningerne med at udvikle omkostningseffektive og helhedsorienterede løsninger på deres tekniske og økonomiske udfordringer. Vi kombinerer de klassiske ingeniørdiscipliner med en naturorienteret tilgang og har fokus på at skabe merværdi i de forsyningsprojekter, vi arbejder med – uanset om der er brug for en innovativ eller en traditionel løsning vedr. forsyning.

Vi rådgiver om alt fra planlægning og projektering til anlæg og drift, og råder over en bred vifte af solide og erfarne kompetencer inden for grøn infrastruktur, vand og spildevand. Vores mange samarbejder er bygget på langvarige relationer og et dybt engagement, hvor vi finder de bedste løsninger på forsyningsområdet i dialog med vores kunder. Måske er det derfor, at vi er blandt foretrukne rådgivere hos forsyningen.

Eksperter i forsyning og spildevand

Spildevandsplanen er ikke kun et spørgsmål om kloakdimensionering og renseanlæg. Den er også et centralt kommunalt planværktøj, der sikrer, at miljømål inden for vandplanlægning, klimatilpasning, miljø og sundhed håndteres. Stigende krav til omfanget og kompleksiteten af spildevandsplanen skaber et øget behov for intern koordinering i kommunerne, et tæt samarbejde med forsyningsselskaberne om rammer og krav til fremtidige investeringer samt et øget fokus på dialog og borgerinddragelse.

At løfte denne opgave for kommunerne kræver stærke og effektive værktøjer, solid erfaring og ikke mindst adgang til valid data. I Orbicon har vi alle tre dele og har blandt andet været samarbejdspartner og leverandør i udarbejdelsen af over 100 forskellige spildevandsplaner til landets kommuner.

Forsyning og sikring af rent drikkevand er en hjørnesten

Når vi rådgiver om forsyning, tilstræber vi hele tiden at tilpasse vores ydelser og finde den løsning, der passer til den konkrete situation og udfordring. Vores tekniske ydelser og kompetente rådgivning følger vandkredsløbet – lige fra grundvandsdannelsen ned igennem de øvre jordlag til grundvandsmagasinerne, derfra via pumper ind over vandværket og videre ud gennem ledningsnettet til hanerne hos forbrugeren.

Men vandets vej er ikke kun teknik. Det er også administration, planlægning og effektivisering, der på bedst mulig måde skal sikre rent drikkevand til fremtidens forbrugere. Dermed er dette en ekstremt vigtig og essentiel del af en god og bæredygtig forsyning.

Og også på de områder yder vi højt kvalificeret bistand og rådgivning. 

Mads Holm Christensen

Afdelingschef
+45 40 42 95 28