Jordforurening

Hvis I som bygherre står med en forurenet grund, er det vigtigt, at I tidligt får overblik over forureningen og omkostningerne i forbindelse med udviklingen af ejendommen. Hos Orbicon har vi stor erfaring med at undersøge og udvikle forurenede grunde og kan rådgive jer gennem alle faser af byggeprocessen.

Den lige vej til at gøre en forurenet ejendom brugbar

Forurenede grunde er både en økonomisk og praktisk udfordring, der stiller store krav til planlægning og håndtering. Uanset om det drejer sig om køb, salg eller udvikling af en grund, er det afgørende at få forureningens omfang afklaret. Herudfra kan vi lægge en plan for, hvad der skal til, for at grunden bliver brugbar inden for rammerne af både bygherrens økonomi og myndighedernes krav, så den ikke længere udgør en risiko for indeklima, ophold på arealet og miljøet.

Hos Orbicon har vi arbejdet med jordforurening gennem tre årtier, og vi råder over nogle af branchens dygtigste og mest innovative eksperter på området. Vi har et stærkt og tillidsfuldt samarbejde med myndighederne, der sikrer, at projekter og godkendelser kommer hurtigt og effektivt igennem. På den måde undgår vi unødige og dyre forsinkelser og sikrer, at projektet kan gennemføres inden for den planlagte økonomi, tidsplan og kvalitet.

En følsom snude som ressource

Vi råder over Danmarks første forureningshund Louie, der er blevet omskolet fra at være bombehund til at kunne snuse sig frem til forurenet jord. Louies næse er meget fintfølende og kan opfange selv så små mængder af forurenende stoffer, som ikke kan opfanges via et måleapparat. Læs mere om Louie her.

Fra forurenet jord til sikker grund

  • Vi rådgiver offentlige myndigheder, virksomheder og grundejere om at håndtere forurenet jord optimalt, så projektet både hænger sammen økonomisk og overholder miljøkravene.
  • Vi arbejder ud fra en kreativ og dialogbaseret tilgang, hvor vi konstant søger nye tilgange og finder løsninger, der er skræddersyet til det enkelte projekt.
  • Vi hjælper med alle typer af rådgivnings- og konsulentydelser inden for jordforurening og miljøforhold på ejendomme, fx miljømæssig due diligence, forureningsundersøgelser, risikovurdering og oprensning.

I takt med den stigende interesse for digital registrering har vi udviklet Feltregistrering - en webbaseret GIS-løsning mhp. at effektivisere og optimere arbejdsprocesserne på tværs af fagområder. Læs mere om Feltregistreringsværktøjet her.

Forureningsundersøgelser

Har I mistanke om at en grund er forurenet? Vi hjælper jer med at få overblik over situationen, så I hurtigt får styr på de mulige miljømæssige og økonomiske konsekvenser. Processen omkring en forureningsundersøgelse ser typisk således ud:

  • Historiske undersøgelser ud fra bl.a. bygge- og miljøsagsarkiver og geologisk viden om området.
  • Tekniske undersøgelser på grunden med udtagning af prøver af jord, grundvand og jordluft.
  • Analyse af stoffer, som vi ud fra viden om branchen og grunden vurderer kan være til stede i jorden.
  • Afrapportering med angivelse af bl.a. kilders placering, den fundne spredning og installationer på grunden.
  • Risikovurderinger i forhold til grund- og overfladevand og ikke mindst anvendelsen af arealet.

Oprensning

Hvis en forurening udgør en risiko for mennesker eller miljø, kan en hel eller delvis oprensning af ejendommen være den bedste løsning. Ved nybyggeri er den optimale miljømæssige og økonomiske løsning ofte en kombination af delvis oprensning og byggetekniske tiltag i selve byggeriet.

Vi tager os af planlægning, projektering, tilsyn og opfølgning på oprensningsprojekter for både offentlige og private bygherrer. Vores løsninger spænder fra en helt enkel opgravning af overfladenær forurening til komplicerede opgravninger af stor dybde med fx spunsning, grundvandssænkning og permanent sikring af indeklimaet.

Ole Frimodt Pedersen

Afdelingschef
+45 23 43 41 13

Ole Peter Sørensen

Afdelingschef
+45 23 39 07 09