Infrastruktur og infrastrukturprojekter

For os handler infrastruktur om helhedsorienterede løsninger

Trafik og infrastruktur er en vigtig del af alle byer. Samtidig får klimatilpasning stadig større betydning for, hvordan vi indretter vores byrum og dermed også vores infrastruktur. I Orbicon har vi solid ekspertviden inden for en lang række områder inden for infrastruktur, såsom vej- og havneanlæg, trafikplanlægning, klimatilpasning og byudvikling. Ved at se på den samlede løsning fra starten, kan vi i Orbicon finde synergier og skabe helhedsløsninger, der tilgodeser alle behov – og i sidste ende sparer tid og penge.

 

Eksperter i infrastruktur til lands og til vands

Vi har mange års erfaring i at rådgive, planlægge og udvikle vej- og havneprojekter for offentlige myndigheder, private virksomheder og entreprenører med henblik på at styrke og forbedre infrastrukturen i de enkelte projekter og områder.

Vi lægger vægt på at arbejde tværfagligt og samarbejde med mange forskellige interessenter med fuld fokus på slutbrugerens individuelle behov.

Vi løser både tekniske og miljømæssige infrastrukturelle opgaver og sikrer et tæt og tillidsfuldt samarbejde gennem hele processen.

Trafikplanlægning kræver solid ekspertise

Når der planlægges at udvikle eller omdanne et byområde, et byrum eller en vej, er det vigtigt at få vurderet trafikken på kort og på lang sigt. Orbicon har et team af trafikplanlæggere med stor ekspertise og erfaring i netop disse discipliner, og kan hjælpe med at udvikle en trafikløsning, der er sikker, sammenhængende og langtidsholdbar.

Vi arbejder med bæredygtig trafikplanlægning på alle niveauer – både som en selvstændig ydelse og som en del af andre opgaver. Fra den overordnede planlægning og udvikling til den konkrete udformning af veje, stier, kryds og byrum. Vi dækker en bred vifte af kompetencer inden for trafikplanlægning, vejbygning og trafikteknik inden for f.eks. trafiksikkerhed, ITS, trafikanalyser og indretning af byrum – alt sammen faktorer, der positivt bidrager til den overordnede infrastruktur.

Læs mere om trafikplanlægning her.

Hensyn til nærområdet

Trafikstøj er en betydelig del af planlægningen af infrastruktur. Håndteringen af store mængder trafik skaber betydelige mængder af støj og det har afgørende indflydelse på, hvordan nærområdet til vejen, jernbanen, havnen og lufthavnen kan anvendes. Det er ikke ualmindeligt at det er afgørende for linjeføring og for lokalplansudvikling.

Orbicon har eksperter indenfor støj og akustik, som arbejder bredt med problematikkerne og som har indgående kendskab til de gældende regler og vejledninger.

Vejprojektering – en vigtig del af en sund infrastruktur

Når en vej skal projekteres, er der meget, der skal tages højde for. I Orbicon betragter vi vejprojekter som en helhed og skaber sammentænkte og bæredygtige løsninger under stor hensyntagen til de eksisterende forhold og den samlede fremtidige løsning. Vi hjælper med alle faser af vejprojektet –projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt og udbud samt byggeledelse og tilsyn. Vi leverer alt fra projektering af cykelstier, parkeringspladser, kryds, rundkørsler og byggemodninger til totalrådgivning på store nationale vejanlæg og hjælper med at finde den løsning, der skaber mest værdi for jer. I mange år har vi arbejdet med afvanding, klimatilpasning og grønne områder, og vi kombinerer vores erfaringer herfra med vores mangeårige erfaring fra projektering af vejanlæg, samt vores dybe involvering af innovative og nye tiltag indenfor faget, til at skabe nye og bedre løsninger inden for vejområdet.
 

Afvanding i infrastrukturprojekter

I Orbicon har vi mere end 30 års erfaring med projektering af afvandingssystemer på infrastrukturprojekter, og har gennem årene været involveret i flere store motorvejs- og jernbaneprojekter. Vi har opbygget en stor ekspertise, indenfor alle faser af et infrastrukturprojekt. I projektets tidlige faser, kan vi rådgive om alt fra VVM-redegørelser til vandsynsprotokoller og myndighedsansøgninger i forbindelse med indhentning af udledningstilladelser. I projektets efterfølgende faser, designer og projektere vi på både skitse- og detailniveau, blandt andet regnvandsbassiner, vandløbsforlægninger og afvandingsanlæg. I forbindelse med udførelsen af projektet bistår vi bygherre eller totalentreprenør med tilsyn.

Læs mere om afvanding her.

 

Infrastruktur i havne- og marinekonstruktioner

Havnen er en vigtig del af den danske infrastruktur og spiller ofte en central rolle i byer ved vandet – både som trafikalt knudepunkt for færger og handelsskibe og som rekreativt samlingspunkt med lystbåde, boliger, vandaktiviteter og havnebade. I Orbicon samarbejder vi med en række kommuner om alle typer af projekter i forbindelse med etablering og udvidelse af havne, byudvikling og klimasikring. Fra VVM-redegørelser og tilstandsvurderinger til etablering af moler, færgelejer, diger, sluser og kajer med spuns og anoder. Vi har et bredt felt af kompetencer og kan trække på alt fra havbiologer og byplanlæggere til eksperter i tunge anlægskonstruktioner og uddybning. 

Læs mere om havneanlæg og vandbygning her.

 

Vi kan også hjælpe med jeres projekt

I Orbicon har vi stærke kompetencer i alle aspekter af projektering og rådgivning vedr. infrastruktur i både små og store projekter. Vores kyndige eksperter rådgiver og projektleder såvel store som små projekter, og vi kan også hjælpe jer.

Kontakt os i dag for en snak om jeres konkrete projekt.

Lars Bendixen

Afdelingschef
+45 21 24 04 54

Ditte Bøgh Asaa

Markedschef
+45 24 86 49 81

Flemming Berg

Markedschef
+45 24 21 30 41