Ekspert i PCB

I Orbicon er vi eksperter i vores arbejde. Arbejdsmiljørådgiveren Gert Porse er ekspert i PCB og rådgiver i Orbicons afdeling for arbejdsmiljø. Her rådgiver han i forhold vedrørende indeklima - særligt miljøgiften PCB.

Erfaringskompetencer

Som ekspert i PCB bliver Gert Porse brugt som syn- og skønsmand i voldgiftsretten. Han er uddannet miljøtekniker og har arbejdet med miljøfarlige stoffer, indeklima og bygge og anlæg siden midten af 1980'erne.

Gert har gennem sin karriere bl.a. arbejdet på byggeriet af Metroen og Øresundstunnellen og har foretaget bygningsundersøgelser for miljøfremmede stoffer i Danmark, Norge og Grønland.

Rådgivning til offentlige og private

Orbicons eksperter i PCB rådgiver både offentlige og private vedrørende forekomst af PCB i byggeri og indeklima.

Af hensyn til tid, økonomi og sikkerhed er det især ved renoveringer og nedrivninger nødvendigt med den rette ekspertise om håndtering og bortskaffelse af det farlige byggeaffald.

Det en stor fordel med en rådgiver, der har mange års erfaring med arbejdsmiljørådgivning

En grundig analyse og ekspertvurdering af omfanget, niveau og konsekvens af PCB i bygninger og luften er forudsætningen for en korrekt håndtering af den farlige miljøgift. Både i den enkelte bygning men også på kommunalt og regionalt niveau. Orbicons arbejdsmiljøafdeling og eksperter i PCB kan hjælpe med en 360 graders kortlægning af omfanget samt håndtering af miljø- og arbejdsmiljøforhold i relation til entreprenører og myndigheder. De største udgifter forbundet med at miljøsanere at en bygning er arbejdsmiljørelateret. Nogle gange bunder meget kostbare foranstaltninger i manglende kendskab til optagelsesveje og risikovurdering. Her er det en stor fordel med en rådgiver, der har mange års erfaring med arbejdsmiljørådgivning. 

Orbicons ekspertiseområder

  • PCB i offentligt byggeri - skoler, daginstitutioner m.v.
  • PCB i byggeri fra midten af 1950’erne – 1977 (og senere)
  • Myndighedskontakt
  • Økonomiske beregninger og dokumentationskrav til bygherren
  • Analyse og konsekvensberegninger
  • Prøvetagning og analyse for PCB i materialer og i luft
  • Foranstaltninger til afværge af PCB-forurening
  • Hjælp til at overholdelse af Sundhedsstyrelsens grænseværdi på 300 ng/m3 i indeklimaet

Gert Richard Porse

Arbejdsmiljøkonsulent
+45 27 11 17 36