Ved at undersøge problemets omfang og lave en plan for håndteringen fra starten, kan man undgå forsinkelser og økonomiske overraskelser.

Skal din bygning rives ned eller renoveres?

Vi undersøger for PCB, klorerede paraffiner, asbest, bly, kviksølv og andre tungmetaller.

Miljøfremmede stoffer kan koste jer dyrt

Det kan være mere end 30 procent dyrere at opdage miljøfarlige stoffer som f.eks. PCB, bly, asbest, kviksølv m.v. i bygningsmaterialerne under renoverings- eller nedrivningsprocessen. Det kan derfor betale sig at undersøge for miljøfarlige- og miljøfremmede stoffer, før nedrivnings- eller byggeprocessen går i gang.

Vores fagspecialister tænker først og fremmest på at tilrettelægge arbejdet, så I undgår at sende unødige mængder affald til behandling. Dermed bliver projektet færdigt så hurtigt som muligt, og I undgår unødvendige omkostninger.

Samtidig hjælper vi selvfølgelig med at overholde love og regler inden for miljø og arbejdsmiljø.

Vi undersøger sagen for jer

Listen af miljøfarlige og miljøfremmede stoffer er lang, men med Orbicon i ryggen, er I sikre på at være dækket ind i forhold til at få dem afdækket og dermed kunne agere korrekt og rettidigt i forhold til jeres projekt. Dette sparer jer både tid og penge.

Vi tjekker bl.a. for følgende miljøfremmede stoffer:

Ekspertundersøgelse for miljøfremmede stoffer

Vi foretager en kyndig risikovurdering på baggrund af bygningens alder, anvendte byggematerialer og bygningens historik, herunder tidligere renovering, før vi går i gang med den egentlige undersøgelse.

Vi er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og vi har eget laboratorium og anvender Røntgen Fluorescens (XRF-skanner) i bygningsundersøgelser til screening for tungmetaller, hvilket gør os i stand til, hurtigt at identificere forurenede bygningsdele. Denne metode giver færre laboratorieprøver og det samlede billede bliver mere præcist.

Brug os også ved køb og salg af ejendomme

I forbindelse med køb og salg af ejendomme er det vigtigt at undersøge for miljøfremmede stoffer i en teknisk due diligence-proces. Det giver færre risici og bedre overblik over eventuelle ekstraomkostninger.

Vi kan hjælpe med at afklare om der er miljøfremmede stoffer eller skimmelsvamp – og i hvilket omfang, det måtte være der.

Helt konkret, hjælper Orbicon med:

  1. Indledende screening ud fra BBR-oplysninger, tegningsmateriale og historiske oplysninger
  2. Forundersøgelse med besigtigelse af bygningen, evt. suppleret med enkelte materialeprøver
  3. Kortlægning og omfangsbestemmelse med prøvetagning – med henblik på sanering og affaldshåndtering, eller vurdering af indeklimaetKlassificering af materialer i affaldskategorier
  4. Udarbejdelse af handlingsplaner med arbejdsbeskrivelser
  5. Tilsyn med den efterfølgende saneringsproces

Jo mere præcis kortlægningen er, jo mere præcis kan man afgrænse saneringsområderne. Da det er dyrt at håndtere forurenet affald, kan der være meget sparet ved at kunne lave en præcis afgrænsning af forureningen.

Kom godt i gang

Kontakt os allerede i dag, så vi kan hjælpe dig med en ekspertvurdering af miljøfremmede stoffer.

Læs mere om indeklima her.

Få undersøgt din bygning for miljøfremmede stoffer

Få et uforpligtende tilbud