Arbejdsmiljøkoordinering

Bygherren har ansvaret for at sikre et godt arbejdsmiljø på byggepladsens fællesområder. Vi sikrer jer en kvalificeret og effektiv arbejdsmiljøkoordinering, så I kan opfylde kravene til sikkerhed og sundhed – hele vejen fra planlægning til aflevering af det færdige byggeri.

Bygherren har ansvaret for arbejdsmiljøkoordinering

Når mindst to arbejdsgivere er på en byggeplads samtidig, skal du som bygherre overholde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 (BEK 117). Den kræver, at du udpeger en arbejdskoordinator, der kan stå for arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen, udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS), koordinere sikkerhed og sundhed i udførelsesfasen og udarbejde en journal for sikkerhed og sundhed i driftsfasen. Bygherreansvaret kan ikke juridisk overdrages til andre, så det er vigtigt, at du tager stilling til, hvordan det skal forvaltes i byggeprocessen.

Stor effekt på arbejdsmiljøet – og økonomien

I Orbicon er det vores erfaring, at en effektiv koordinering, som bygger på klare aftaler mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator og et tæt samarbejde med rådgivere, byggeledelse og entreprenører, har en stor effekt på byggepladsens arbejdsmiljø. Vi ser færre og mindre alvorlige arbejdsulykker, skadelige påvirkninger og fysiske og psykiske belastninger. Det fremmer kvalitet og produktivitet, og sparer i sidste ende både tid og penge.

Solid viden og erfaring fra både skrivebord og byggeplads

Som arbejdsmiljøkoordinator arbejder vi systematisk, dokumenteret og kvalificeret med at varetage bygherrens pligter og ansvar og med at sikre et sundt arbejdsmiljø på byggepladsen. Dette sker altid i tæt samarbejde og dialog med alle byggeriets aktører, herunder naturligvis også bygherren.

Med vores værktøjer, viden om love og regler, praktisk erfaring og kompetencer sørger vi for, at arbejdsmiljøet bliver tænkt ind i projektet fra start til slut.

  • Vi er rådgivere med specialistviden, der arbejder med området hver eneste dag.
  • Vi har grundigt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen, og har stor erfaring inden for arbejdsmiljøområdet.
  • Vi kender livet på byggepladsen og ved, at en god byggeproces kræver både respekt, tillid og en praktisk tilgang til tingene.
  • Vi ser kommunikation som en betydningsfuld del af sikkerhedsarbejdet. Der er mange involverede aktører på en byggeplads, og vi medvirker med vores erfaring og branchekendskab til, at parterne taler godt sammen.
  • Vi har styr på alle aspekter af lovgivningen og sørger for, at alle krav til f.eks. tekniske hjælpemidler, udstyr, foranstaltninger, sikkerhedsmøder, opstartsmøder, mønsterrunderinger, anmeldelser, osv. bliver overholdt.

Arbejdsmiljøet med i projekteringen

Under projekteringen udarbejder vi sammen med de projekterende en procesplan, der beskriver aktiviteterne i udførelsen. Det er afgørende, at vi her sikrer et detaljeret, veldokumenteret og systematisk grundlag for det videre arbejde. Med afsæt i procesplanen kortlægger vi problemstillinger i forhold til arbejdsmiljøet i de enkelte byggeaktiviteter. Problemstillingerne risikovurderes og registreres i en risiko-log, der anvendes som styringsdokument for den videre koordinering.

Nogle af disse risici har de projekterende selv pligt til at håndtere under projekteringen, (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 110), mens andre kræver tværfaglig koordinering. Vi sørger for, at risikoreducerende tiltag bliver beskrevet og indarbejdet i projektmaterialet. Når risikoniveauet er nedbragt til et acceptabelt niveau eller om muligt er projekteret væk, udarbejder vi Plan for sikkerhed og sundhed og Journal for reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

Styr på arbejdsmiljøet under udførelsen

Som arbejdsmiljøkoordinator er vi bygherrens synlige repræsentant på sikkerhedsområdet og varetager dine interesser bedst muligt. Blandt andet ved at ajourføre Plan for sikkerhed og sundhed, færdiggøre Journal for reparations- og vedligeholdelsesarbejder, koordinere sikkerhed og sundhed i fællesområderne og sikre, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt.

Udover de lovpligtige opstartsmøder med alle entreprenører afholder vi sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger minimum hver 14. dag. Vi står også for planlægningen af den fælles arbejdsmiljøkoordinering på tværs af samtidige aktiviteter på byggepladsen. Herigennem kan vi skabe en fælles forståelse af, at produktion og fokus på sikkerhed er to sider af samme sag.

Koordineringsindsatsen under udførelsen sker i tæt samarbejde med byggeledelsen, tilsynet og de enkelte entreprenører. En løbende og aktiv dialog hjælper os med at identificere potentielt farlige situationer og motivere medarbejderne på byggepladsen til at tænke på deres egen og andres sikkerhed. For eksempel har planlægning af byggepladslogistik som f.eks. adgangs- og køreveje samt placering af kraner og andre større tekniske hjælpemidler erfaringsmæssigt stor betydning for fremdrift og sikkerhed.

Helle Andersen

Seniorrådgiver
+45 22 70 08 49

Morten Hedegaard

Konsulent
+45 61 55 60 13